Konie huculskie. Historia rasy

Książka „Konie huculskie. Historia rasy” w sprzedaży!

Nareszcie! Po wielu mie­sią­cach ocze­ki­wania w końcu możemy pochwalić się i podzielić się z Wami publi­kacją pt. Konie hucul­skie. Historia rasy w zupełnie nowej odsłonie. Jest to abso­lutnie uni­ka­towa publi­kacja, która uka­zuje fenomen koni rasy hucul­skiej i tłu­maczy poprzez rys histo­ryczny aż do czasów współ­cze­snych, dla­czego konie te prze­trwały w czy­stości rasy przez setki lat i nadal są tak bardzo cenioną rasą koni użyt­ko­wych. Autorka książki, dr Kwie­cińska-Olszewska, w sposób wyczer­pu­jący poru­szyła wszystkie tematy zwią­zane z historią, hodowlą, użyt­ko­wa­niem oraz dalszą ochroną koni rasy hucul­skiej. Jest to praw­dziwe kom­pen­dium wiedzy o koniach, Huculsz­czyźnie i jej kul­turze, opa­trzone ilu­stra­cjami i pro­fe­sjo­nalnie opra­co­wanej genezie i historii ścieżki hucul­skiej i czem­pio­natu użyt­ko­wego koni hucul­skich. Książka zawiera tabele zesta­wia­jące dane koni się­ga­ją­cych po naj­wyższe laury w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych czem­pio­na­tach hodow­la­nych i użyt­ko­wych. Jest to pierwsza taka książka powszechnie dostępna na pol­skim rynku od ponad 20 lat.

Przejdź do zamó­wienia

 

Konie_huculskie_prez_00Konie_huculskie_prez_01Konie_huculskie_prez_3Konie_huculskie_prez_4Konie_huculskie_prez_6Konie_huculskie_prez_7Konie_huculskie_prez_8Konie_huculskie_prez_9Konie_huculskie_prez_11Konie_huculskie_prez_12Konie_huculskie_prez_13Konie_huculskie_prez_14Konie_huculskie_prez_15Konie_huculskie_prez_16


Co znajdziecie w środku?

Jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wani bar­dziej szcze­gó­łowo tym, co można zna­leźć w książce, zachę­camy do zapo­znania się z obszer­nymi frag­men­tami publi­kacji.


Jak kupić?

Książka jest naprawdę obszerna i prze­pięknie wydania. Ponad 600 stron tekstu, zdjęć, wykresów i ilu­stracji. Wszytko to w kolorze i na szla­chetnym papierze, w twardej, szytej oprawie z dodat­kową obwo­lutą. Naprawdę wyjąt­kowe wydanie. Książkę dru­ku­jemy w for­mule przed­sprze­daży tzn. że dru­ku­jemy egzem­plarze bez­po­średnio dla zain­te­re­so­wa­nych osób. Aktu­alnie trwa zbiórka zamó­wień na pierwsze, przed­pre­mie­rowe wydanie. Pla­no­wany termin dostar­czenia książek na Wasze adresy to koniec maja.


Koszty

Książka kosz­tuje 126 zło­tych. Do ceny książki należy doli­czyć koszty wysyłki – 14 zło­tych (prze­syłka kurierska Pocztą Polską) i po zło­żeniu zamó­wienia prze­słać do nas potwier­dzenie na wyko­nanie wpłaty na kwotę 140 zło­tych.


Zamówienia

Jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wani kupnem książki, pro­simy o sko­rzy­stanie z zamiesz­czo­nego poniżej for­mu­larza zamó­wienia.

Składam zamó­wienie