XIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich, Racot 2018r

18 sierpnia 2018 w pięknej sce­nerii Stad­niny Koni Racot odbyły się eli­mi­nacje do Mistrzostw Polski Koni Hucul­skich oraz próba dla mło­dych koni. Towa­rzy­szyła nam upalna sło­neczna pogoda i naprawdę było na co popa­trzeć! Dosko­nale przy­go­to­wane hucuły bez pro­blemu radziły sobie z prze­szko­dami, zobaczcie sami. Gra­tu­lacje dla zawod­ników, wła­ści­cieli koni i hodowców!

Dzię­ku­jemy za miłą gościnę Stad­ninie Racot i do zoba­czenia za rok!

Zapra­szamy 🙂

DSC00226 DSC00238 DSC00244 DSC00253 DSC_1191 DSC_1193DSC_1032DSC_0914DSC_0915DSC_0919DSC_0922DSC_0924DSC_0928DSC_0932DSC_0949DSC_0963DSC_0983DSC_0868DSC_0873DSC_0887DSC_0892DSC_0902DSC_0903DSC_0907DSC_0909DSC_0788DSC_0814DSC_0816DSC_0818DSC_0829DSC_0832DSC_0833DSC_0834DSC_0841DSC_0843DSC_0703DSC_0706DSC_0717DSC_0723DSC_0733DSC_0739DSC_0740DSC_0688DSC_0689DSC_0690DSC_0691 DSC_1038 DSC_1055 DSC_1058 DSC_1065 DSC_0986 DSC_0991 DSC_0999 DSC_1006 DSC_1017 DSC_1031

 

 

 

23. sierpnia 2018 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania XIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich, Racot 2018r została wyłączona

Mini Ścieżka Huculska, Racot 18.08.2018 — fotorelacja

Pod­czas XIII Wiel­ko­pol­skiego Czem­pio­natu Koni Hucul­skich została roze­grana Mini Ścieżka Huculska dla począt­ku­ją­cych. Były emocje, było na co popa­trzeć. Debiu­tanci wyka­zali się odwagą i wytrwa­ło­ścią a wspie­rały ich dzielne konie hucul­skie. Wszyscy ukoń­czyli parkur! Ogromne gra­tu­lacje dla uczest­ników i orga­ni­za­torów  

Do zoba­czenia za rok!

DSC_1082DSC_1080IMG_2864IMG_2866IMG_2869 DSC_1084 DSC_1085 DSC_1086 DSC_1094 DSC_1087 DSC_1096 DSC_1098 DSC_1104 DSC_1105 DSC_1106 DSC_1114 DSC_1113 DSC_1110 DSC_1109 DSC_1108 DSC_1107 DSC_1116 DSC_1117 DSC_1121 DSC_1122 DSC_1152 — kopia DSC_1150 DSC_1148 DSC_1147

22. sierpnia 2018 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania Mini Ścieżka Huculska, Racot 18.08.2018 — fotorelacja została wyłączona

ZGŁOSZENIE DO MINI ŚCIEŻKI HUCULSKIEJ-RACOT 2018

1. RODO dzieci (1)

 

2. regu­lamin mini ścieżka

 

 

3.  for­mu­larz­Mini Śnieżka (3)

02. sierpnia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania ZGŁOSZENIE DO MINI ŚCIEŻKI HUCULSKIEJ-RACOT 2018 została wyłączona

ZAPRASZAMY NA XIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICHRACOT 2018

plakat (1)

02. sierpnia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania ZAPRASZAMY NA XIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICHRACOT 2018 została wyłączona

Wyczerpał się nakład książki „Konie huculskie. Historia rasy“.

Dzię­ku­jemy wszystkim, którzy zain­te­re­so­wali się naszą publi­kacją .
Gdyby ktoś jeszcze chciał tę książkę nabyć, ostatnie egzem­plarze znaj­dują się w sklepie jeź­dzieckim Trok — https://web.facebook.com/trokpl/…

26. stycznia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyczerpał się nakład książki „Konie huculskie. Historia rasy“. została wyłączona

XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r —  Fotorelacja

Przy pięknej pogo­dzie, we wspa­nia­łych warun­kach w Mło­dzi­kowie, z udziałem fan­ta­stycz­nych jeźdźców i koni odbył się Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich. Było na co popa­trzeć!

Zapra­szamy w przy­szłym roku ponownie!IMG_6417 S 1423 S 1549 IMG_6380 IMG_6384 IMG_6404 IMG_6414 IMG_6535 IMG_6590 S 160 S 320 S 343 S 388 S 639 S 664 S 665 S 685 S 707 S 714 S 724 S 827 S 1226 S 1232 S 1238 S 1242 S 1256 S 1270 S 1277 S 1279 S 1298 S 1306 S 1322 S 1324 S 1338 S 1367 S 1369 S 1377 S 1387 S 1389 S 1401 S 1403 S 1407 S 1410 S 1412 S 1420 S 1425 S 1431 S 1491 S 1499 S 1512 S 1552 S 1572 S 1573 S 1580 S 1589 S 1611 S 1642 S 1673 S 1716

 

30. sierpnia 2016 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Tags: , , , , , | Możliwość komentowania XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r —  Fotorelacja została wyłączona

XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r.

Infor­macje zwią­zane z XI Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­natem Koni Hucul­skich 20 sierpnia 2016 r. Pobierz plik PDF

16. lipca 2016 by Administrator
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r. została wyłączona

Formularz zgłoszeniowy do Zawodów Huculskich w Boguszynku 22/23 sierpnia 2015 r

For­mu­larz zglo­sze­niowy 2015

29. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Formularz zgłoszeniowy do Zawodów Huculskich w Boguszynku 22/23 sierpnia 2015 r została wyłączona

Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „Polan”
zaprasza na
Nad­war­ciański Rajd Konny Ziemi Średz­kiej
dnia 23.08.2015 o godz. 09.00
w stajni koni hucul­skich „Sadyba” Bogu­szynek  9 gm. Nowe Miasto nad Wartą

NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ(niedziela) 80 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta:. 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001

Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 17 sierpnia 2015..

Regu­lamin Rajdu:
1. Rajd odbywa się na dystansie 19,7 km na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 –11 km/h.
2. Między startem a metą zawod­nicy mogą jechać wierz­chem, pro­wa­dzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eli­mi­nacji muszą go dosiadać przy prze­kra­czaniu linii startu i mety (łącznie z odcin­kiem
kon­tro­lo­wanym).
3. Pomoc z zewnątrz jest dozwo­lona:
a. tylko w polu ser­wi­sowym przy bramce wet. można pomóc zawod­ni­kowi przy pojeniu i myciu koni, popra­wieniu wypo­sa­żenia, poda­waniu napojów, przy jedzeniu i ponownym wsia­daniu
na konia;
b. na trasie w razie upadku zawod­nika dozwo­lona jest pomoc w zła­paniu konia i przy ponownym wsia­daniu, popra­wianiu wypo­sa­żenia, gdy siedzi na koniu lub nie, a w przy­padku zgu­bienia
pod­kowy — w jej przy­biciu.
4. Zabro­nione jest towa­rzy­szenie zawod­ni­kowi z przodu, z boku, z tyłu, pieszo lub pojazdem przez osoby nie star­tu­jące w próbie kon­dy­cyjnej.
5. Zawod­ni­kowi pod groźbą eli­mi­nacji nie wolno skracać trasy. Na trasie próby kon­dy­cyjnej znaj­dują się punkty kon­trolne, na któ­rych zawodnik musi podać swój numer star­towy dyżu­ru­jącej tam osobie.
6. Trasę próby kon­dy­cyjnej zamyka kon­tro­lo­wany odcinek koń­czący się na linii mety. Odcinek ten zawod­nicy muszą pokonać wierz­chem, w stępie lub kłusie, w kie­runku do przodu. W prze­ciwnym
wypadku otrzy­mują 2 punkty karne.
7. Czas cał­ko­wity prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Wydłu­żenie lub skró­cenie obo­wią­zu­ją­cego tempa prze­jazdu nie może prze­kro­czyć 2 km/h. Prze­jazd szybszy lub wol­niejszy o więcej niż 2 km/h war­tości tempa wyzna­czo­nego przez Komisję
Sędziowską powo­duje eli­mi­nację zawod­nika. Prze­kro­czenie normy czasu w górę lub w dół o mniej niż 2 km/h powo­duje nało­żenie na konia i zawod­nika punktów kar­nych:
a. pręd­kość 8,00 — 9,99 km/h — 1 pkt. karny
b. pręd­kość 11,01 — 13,00 km/h — 1 pkt. karny
9. Po przy­byciu na metę koń będzie prze­cho­dził jedno badanie wete­ry­na­ryjne. Od chwili prze­kro­czenia linii mety zawodnik ma 20 minut, aby tętno konia spadło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu,
w dowolnym momencie, ale nie póź­niej niż w 20 minucie, zawodnik może zgłosić goto­wość konia do badania wet. Jeżeli tętno w 20 minucie prze­kracza 64 uderzenia/min to nastę­puje eli­mi­nacja.
10. Oceny rajdu doko­nuje się według nastę­pu­ją­cych zasad punk­tacji:
a. badanie na mecie — do 20 minut od momentu przy­bycia na linię mety. Z grupy bada­nych para­me­trów punk­to­wane będą:
 czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną:
 do 5’00″ — 3 pkt.
 5’01″ — 10’00″ — 2 pkt.
 10’01″ – 15’00″ — 1 pkt.
 ruch:
 bez zastrzeżeń (ocena A) — 3 pkt.
 nie­re­gu­larny (ocena B). — 1 pkt.
 kulawy — eli­mi­nacja
b. pręd­kości:
 10,00 – 10,35 km/h (114,01 – 118 min) — 1 pkt.
 10,36 — 10,70 km/h (110,01 – 114 min)- 2 pkt.
 10,71 – 11,00 km/h (107 – 110 min) — 3 pkt.
Zwy­cięża zawodnik z naj­większą liczbą punktów. Mak­sy­malnie zawodnik może uzy­skać 9 punktów. W przy­padku uzy­skania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej
zawod­ników, o zajętym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną.

22. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej została wyłączona

Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

 


Zapra­szamy na X Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich

 

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN i Związek Hodowców Koni Wiel­ko­pol­skich

 

ser­decznie zapra­szają wszyst­kich Hodowców i Miło­śników koni hucul­skich do wzięcia udziału w

 

X Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­nacie Koni Hucul­skich €“ 22.08.2015 oraz w

 

Nad­war­ciań­skim Raj­dzie Konnym Ziemi Średz­kiej “   23.08.2015.

 

TERMIN CZEMPIONATU: 22 sier­pień 2015 /sobota/
Miejsce: STAJNIA SADYBA BOGUSZYNEK 9 gm. Nowe Miasto nad Wartą
Rodzaj zawodów: próba dziel­ności i ścieżka eli­mi­na­cyjna do kra­jo­wego czem­pio­natu

 

Komisja Sędziowska:
Prze­wod­ni­czący: Andrzej Goraus
Człon­kowie: Pau­lina Peckiel €“ PZHK War­szawa, Miro­sław Konar­czak – ZHK Wlkp.
Gospo­darz toru: Andrzej Goraus
Obsługa tech­niczno-infor­ma­tyczna: Robert Baliński – ZHK Wlkp.
Obsługa wete­ry­na­ryjna: lek. wet. Jerzy Byliński
Lekarz zawodów: lek. med. Mał­go­rzata Gład­kowska
Zabez­pie­czenie med.: Karetka pogo­towia,
Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 17 sierpnia 2015..

 

 

 

CZEMPIONAT HUCULSKI (sobota)“ 120 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ“(niedziela) 80 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
CZEMPIONATRAJD razem 200 zł

 

Boks 1 – 2 koni  140 zł płatne wyłącznie prze­lewem !

 

 For­mu­larz zgło­sze­niowy do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-polan.eu

 

Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta:. 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001

 

UWAGA! ! ! Zgło­szenie ważne po uisz­czeniu opłaty wpi­sowej na podany nr konta w ter­minie do dnia 17.08.2015.
Proszę zabrać ze sobą potwier­dzenie wpłaty!

 

W przy­padku rezy­gnacji z udziału w zawo­dach wpłaty nie pod­le­gają zwro­towi.

 

Zawody odbywać będą się na terenie piasz­czysto tra­wia­stym o pow.10 ha pofał­do­wanym.

 

Konie bio­rące udział w zawo­dach będą pod­dane oglę­dzinom lek. wet., wyma­gane szcze­pienia ochronne zgodne z prze­pi­sami PZJ.

 

Warunki dla koni: boksy dla klaczy i ogierów.

 

Orga­ni­zator ubez­piecza zawody od NW, wyma­gane ubez­pie­czenie jeźdźca na dzień zawodów.

 

Orga­ni­zator zapewnia nagrody za udział w czem­pio­nacie: flo, oko­licz­no­ściowe, dyplomy, sta­tu­etki, puchary.

 

PROGRAM CZEMPIONATU :

 

  • 08.00 odprawa tech­niczna
  • 09 – 11.00 ocena koni
  • 12.00 odprawa tech­niczna przed próbą dziel­ności
  • 14.30 odprawa tech­niczna do ścieżki i eli­mi­nacji
  • około 16.30 ogło­szenie wyników, deko­racja uczest­ników zawodów

 

Kon­takt z Orga­ni­za­torem i adres:
Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą, Bogu­szynek 9, Tel: 612875114
KRS: 0000445374, NIP: 7861698773
Nr konta: 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
www.stowarzyszenie-polan.eu

 

Orga­ni­zator nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów.

 

Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

 

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu

 

 

08. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich została wyłączona

← Older posts