Category Archives for Aktualności

UWAGA ogłoszenia o sprzedaży

wszystkie osoby nale­żące do sto­wa­rzy­szenia chcące zamie­ścić bez­płatne ogło­szenie o sprze­daży konia lub sprzętu jeź­dziec­kiego na stronie Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej Polan mogą nad­syłać oferty na adres e-mail: hucul@huculskarbiec.com

10. lutego 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA ogłoszenia o sprzedaży została wyłączona

Walny Zjazd

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN zaprasza wszyst­kich Członków i sym­pa­tyków na Walny Zjazd który odbę­dzie się w dniu 19.01.2014 o godzinie 15.00 w Kata­rzy­ninie koło Racotu . Pro­simy o prze­sy­łanie  pro­po­zycji pomy­słów do dys­kusji na adres: kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

15. stycznia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Walny Zjazd została wyłączona

23. grudnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Zmiany w strukturze umaszczenia koni huculskich

Na wykresie 1 przed­sta­wiono pro­cen­towy udział poszcze­gól­nych maści u źre­biąt hucul­skich uro­dzo­nych w latach 1945 – 2012, łącznie 9662 koni. Na wykresie pomi­nięto konie siwe, ponieważ tak opi­sa­nych źre­biąt hucul­skich w powo­jennej Polsce uro­dziło się tylko 6, a ostatnie w 1965 roku. Spo­śród tych koni 3 otrzy­mały licencję, były to: … Con­tinue reading

20. września 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Zmiany w strukturze umaszczenia koni huculskich została wyłączona

Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC

WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC Termin:19 – 20.10.2013 Loka­li­zacja: SO ŁĄCK, MAZOWSZE, 7km od Płocka,http://www.solack.pl/ Pro­gram szkoleń JNBT roz­winął się w tempie jakiego sami się nie spo­dzie­wa­liśmy. Sta­no­wimy już zna­czącą spo­łecz­ność jeź­dziecką. Są wśród nas ludzie cie­kawi i wyjąt­kowi. W tym całe mnó­stwo osób pro­fe­sjo­nalnie … Con­tinue reading

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC została wyłączona

Foto-relacja „Ścieżka Huculska w Wielkopolsce“

VIII Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich odbył się w ostatnią sobotę sierpnia przy pięknej sło­necznej pogo­dzie, na terenie Stajni Sadyba. W tym pięknie poło­żonym miejscu dobrze czuły się zarówno konie i jeźdźcy jak i zgro­ma­dzona publicz­ność. Pano­wała pik­ni­kowa atmos­fera cho­ciaż w trakcie zawodów nie zabrakło emocji. … Con­tinue reading

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania Foto-relacja „Ścieżka Huculska w Wielkopolsce“ została wyłączona

Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce

  VIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICH Ser­decznie zapra­szamy hodowców, miło­śników koni oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Czem­pionat Użyt­kowy Koni Hucul­skich, który odbę­dzie się 31 sierpnia  /sobota/ 2013 r. w miej­sco­wości BOGUSZYNEK  9, gm. Nowe Miasto nad Wartą u pań­stwa Zofii i Mariana Sie­jaków. Jest … Con­tinue reading

22. sierpnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Tags: , , , | Możliwość komentowania Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce została wyłączona

Poziom współczynnika inbredu u koni huculskich urodzonych w latach 1945 – 2012

Stałe moni­to­ro­wanie współ­czyn­nika inbredu w małych, zamknię­tych popu­la­cjach zwie­rząt, do jakich należą konie hucul­skie, jest ważne zarówno z teo­re­tycz­nego jak i prak­tycz­nego punktu widzenia. Przy­jęto, że u zwie­rząt gospo­dar­skich bez­pieczny współ­czynnik inbredu nie powi­nien prze­kra­czać 10%. Pierwsze pro­gramy mające na celu zmniej­szenie inbredu w popu­lacji koni … Con­tinue reading

20. sierpnia 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Poziom współczynnika inbredu u koni huculskich urodzonych w latach 1945 – 2012 została wyłączona

W obronie kasztanowatych hucułów

Na Huculsz­czyźnie było sporo kasz­ta­no­wa­tych koni hucul­skich. Wśród 701 klaczy, czysto hucul­skiego pocho­dzenia, któ­rych umasz­czenie podaje Hol­länder w książce „Koń huculski“ (1938) było 76 klaczy kasz­ta­no­wa­tych i 44 kasz­ta­no­wa­to­sro­ka­tych. Konie bez odmian sta­no­wiły tylko 37,1% tej popu­lacji. Skoro więc wśród koni hucul­skich … Con­tinue reading

03. lipca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania W obronie kasztanowatych hucułów została wyłączona

Czy istniały siwe hucuły?

Jak wszyscy, zaczy­nałam nie mając żadnej wiedzy. W ciągu lat moich badań rodo­wodów hucul­skich nie­jed­no­krotnie natra­fiałam na mate­riały, które utwier­dzały mnie w prze­ko­naniu, że w prze­szłości u hucułów wystę­po­wała maść siwa. Tym­czasem w ciągu ostat­nich lat sto­sun­kowo często spo­tykam się z opi­niami, że nigdy nie … Con­tinue reading

21. czerwca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Czy istniały siwe hucuły? została wyłączona

← Older posts

Newer posts →