Category Archives for Artykuły o koniach

XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r.

Infor­macje zwią­zane z XI Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­natem Koni Hucul­skich 20 sierpnia 2016 r. Pobierz plik PDF

16. lipca 2016 by Administrator
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r. została wyłączona

Uwaga — zmiana nr konta

 Uwaga!  zmianie uległ numer konta Sto­wa­rzy­szenia na nastę­pu­jący: 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001 Bardzo prze­pra­szamy za zwią­zane z tym nie­do­god­ności.

07. lutego 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uwaga — zmiana nr konta została wyłączona

Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Poniżej pre­zen­tu­jemy kilka cie­ka­wo­stek z książki, która ukaże się już wkrótce

10. czerwca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Frag­ment książki „Konie hucul­skie — historia rasy“ K. Kwie­cińska-Olszewska: Wla­tach 1996 – 2000 Nie­miec Man­fred Schulze, który w momencie wyru­szenia w drogę miał 53 lata, wraz z dwoma końmi hucul­skimi rumuń­skiej hodowli, ciem­no­bu­łanym wała­chem Puschkin (uro­dzony w 1989 roku) i jego pół­sio­strą, ciem­no­my­szatą klaczą Panca (uro­dzona w 1991 roku), pokonał … Con­tinue reading

15. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Konie huculskie — historia rasy“

Konie hucul­skie — historia rasy“ książka która ukaże się dru­kiem już wkrótce. Oprócz rysu histo­rycz­nego zawiera cie­ka­wostki o tych nie­zwy­kłych koniach.  W książce można jeszcze zamie­ścić odpłatną kolo­rową reklamę. Zain­te­re­so­wa­nych proszę o kon­takt kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

13. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — historia rasy“ została wyłączona

Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Kilka słów o autorce książki Kata­rzyna Kwie­cińska-Olszewska w 2002r uzy­skała tytuł magi­stra inż. pisząc pracę pt. „Ana­liza wyników eko­no­micz­nych i opra­co­wanie wariantów hodowli koni hucul­skich w Gła­dy­szowie” ,  następnie w 2007r uzy­skała tytuł dok­tora pisząc pracę dok­torską pt.: „Ana­liza rodo­wo­dowa koni hucul­skich”. W czasie stu­diów … Con­tinue reading

04. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy”

Ta abso­lutnie uni­ka­towa publi­kacja uka­zuje fenomen koni rasy hucul­skiej i tłu­maczy po przez rys histo­ryczny aż do czasów współ­cze­snych, dla­czego konie te prze­trwały w nie­zmie­nionej formie przez setki lat i nadal są tak bardzo cenioną rasą koni użyt­ko­wych. Należy przy­po­mnieć że konie hucul­skie … Con­tinue reading

03. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy” została wyłączona

Lekka ręka, pewny dosiad

Pod­czas jazdy często bez­wiednie „wiszę na wodzy”. Jak się tego oduczyć? Jeźdźcy spor­towi, szcze­gólnie tre­nu­jący kon­ku­rencję ujeż­dżenia, wciąż ćwiczą dosiad na lonży i nie jest to trak­to­wane jako wstyd. Zaci­skanie wodzy jest bardzo czę­stym błędem u począt­ku­ją­cych jeźdźców, jednak jeśli nie potra­fimy kon­tro­lować … Con­tinue reading

10. lutego 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Lekka ręka, pewny dosiad została wyłączona

Zmiany w strukturze umaszczenia koni huculskich

Na wykresie 1 przed­sta­wiono pro­cen­towy udział poszcze­gól­nych maści u źre­biąt hucul­skich uro­dzo­nych w latach 1945 – 2012, łącznie 9662 koni. Na wykresie pomi­nięto konie siwe, ponieważ tak opi­sa­nych źre­biąt hucul­skich w powo­jennej Polsce uro­dziło się tylko 6, a ostatnie w 1965 roku. Spo­śród tych koni 3 otrzy­mały licencję, były to: … Con­tinue reading

20. września 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Zmiany w strukturze umaszczenia koni huculskich została wyłączona

Poziom współczynnika inbredu u koni huculskich urodzonych w latach 1945 – 2012

Stałe moni­to­ro­wanie współ­czyn­nika inbredu w małych, zamknię­tych popu­la­cjach zwie­rząt, do jakich należą konie hucul­skie, jest ważne zarówno z teo­re­tycz­nego jak i prak­tycz­nego punktu widzenia. Przy­jęto, że u zwie­rząt gospo­dar­skich bez­pieczny współ­czynnik inbredu nie powi­nien prze­kra­czać 10%. Pierwsze pro­gramy mające na celu zmniej­szenie inbredu w popu­lacji koni … Con­tinue reading

20. sierpnia 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Poziom współczynnika inbredu u koni huculskich urodzonych w latach 1945 – 2012 została wyłączona

← Older posts