Category Archives for Artykuły o koniach

W obronie kasztanowatych hucułów

Na Huculsz­czyźnie było sporo kasz­ta­no­wa­tych koni hucul­skich. Wśród 701 klaczy, czysto hucul­skiego pocho­dzenia, któ­rych umasz­czenie podaje Hol­länder w książce „Koń huculski“ (1938) było 76 klaczy kasz­ta­no­wa­tych i 44 kasz­ta­no­wa­to­sro­ka­tych. Konie bez odmian sta­no­wiły tylko 37,1% tej popu­lacji. Skoro więc wśród koni hucul­skich … Con­tinue reading

03. lipca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania W obronie kasztanowatych hucułów została wyłączona

Czy istniały siwe hucuły?

Jak wszyscy, zaczy­nałam nie mając żadnej wiedzy. W ciągu lat moich badań rodo­wodów hucul­skich nie­jed­no­krotnie natra­fiałam na mate­riały, które utwier­dzały mnie w prze­ko­naniu, że w prze­szłości u hucułów wystę­po­wała maść siwa. Tym­czasem w ciągu ostat­nich lat sto­sun­kowo często spo­tykam się z opi­niami, że nigdy nie … Con­tinue reading

21. czerwca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Czy istniały siwe hucuły? została wyłączona

Spokrewnienie klaczy i ogierów wybranych polskich stadninach koni huculskich

Wstęp Konie hucul­skie cha­rak­te­ry­zują się cen­nymi cechami, silnie utrwa­lo­nymi w tej rasie. Ze względu na małą liczeb­ność popu­lacji koni hucul­skich dobór musi być tak pro­wa­dzony, żeby nie dopu­ścić do zbyt szyb­kiego nara­stania spo­krew­nienia, a tym samym inbredu [1]. Celem tej pracy była … Con­tinue reading

14. czerwca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Spokrewnienie klaczy i ogierów wybranych polskich stadninach koni huculskich została wyłączona

Przodkowie współczesnych polskich koni huculskich

W rodo­wo­dach koni hucul­skich uro­dzo­nych w Polsce latach 1999 – 2003 wystę­puje 110 przodków, któ­rych można uważać za zało­ży­cieli rasy. Jako zało­ży­ciele rasy uzna­wane są wszystkie konie, na któ­rych kończą się rodo­wody współ­cze­śnie żyją­cych zwie­rząt. Są to zatem konie hucul­skie o nie­znanym pocho­dzeniu, lub … Con­tinue reading

14. czerwca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Przodkowie współczesnych polskich koni huculskich została wyłączona

Umaszczenie srokate u koni huculskich — Romantyczna hostoria pewnego genu

Umasz­czenie hucułów jest bardzo róż­no­rodne, prze­waża maść gniada w róż­nych odcie­niach (od jasno­gniadej do ska­ro­gniadej). Dużo jest koni mysza­tych, ale zawsze ciem­niej­szych, niż koniki pol­skie. W Polsce dość często spo­ty­kana jest maść sro­kata. Wystę­pują także konie kare, bułane i kasz­ta­no­wate. Na Huculsz­czyźnie i wśród … Con­tinue reading

14. czerwca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Umaszczenie srokate u koni huculskich — Romantyczna hostoria pewnego genu została wyłączona

Jeździectwo naturalne — czym jest „natural“

Nie­stety zbyt wiele osób kojarzy jeź­dziectwo natu­ralne z jazdą na oklep, bez kan­tara lub z całą masą wido­wi­sko­wych sztu­czek. To wszystko.  Tym­czasem jeź­dziectwo natu­ralne nie wyklucza jazdy na wędzidle, w siodle sko­kowym, westowym, ani upra­wiania kon­kretnej dys­cy­pliny jeź­dziec­kiej łącznie z powo­że­niem. Jeź­dziectwo natu­ralne jest … Con­tinue reading

12. kwietnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Jeździectwo naturalne — czym jest „natural“ została wyłączona

Imprinting u koni na wolności

Zja­wisko imprin­tingu (nagły i zwykle nie­od­wra­calny proces uczenia się/zapamiętywania wystę­pu­jący w pierw­szych godzi­nach życia u nie­któ­rych gatunków zwie­rząt, opi­sany przez prof. Kon­rada Lorenza) jest coraz bar­dziej znane i nie­którzy zasta­na­wiają się czy imprin­ting (jako tech­nikę wcze­snego szko­lenia źre­biąt) można prze­pro­wa­dzić u koni żyją­cych w sta­dzie na … Con­tinue reading

11. kwietnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Imprinting u koni na wolności została wyłączona

Hipoterapia

Hipo­te­rapia, według jej nieco lako­nicznej defi­nicji, jest formą reha­bi­li­tacji psycho-ruchowej, w ramach której wyko­rzy­sty­wany jest koń. W Polsce rozu­mienie tego pojęcia jest bardzo sze­rokie. Obej­muje fizjo­te­rapię na koniu, tera­peu­tyczną jazdę konną, terapię poprzez kon­takt z koniem czy jazdę konną osób nie­peł­no­spraw­nych. Hipo­te­rapia ma … Con­tinue reading

18. lutego 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Hipoterapia została wyłączona

Co to jest „Ścieżka Huculska“

Ścieżka huculska” to ina­czej zawody jeź­dzieckie stwo­rzone spe­cjalnie dla koni hucul­skich. Sta­nowią one wła­ściwy spraw­dzian dziel­ności dla koni tej rasy i wspa­niałą przy­godę dla jeźdźca. Regu­lamin zawodów prze­wi­duje próbę tere­nową na dystansie ok. 1500 – 2000 m. z 16 prze­szko­dami usy­tu­owa­nymi na trasie … Con­tinue reading

15. lutego 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach, Imprezy konne | Możliwość komentowania Co to jest „Ścieżka Huculska“ została wyłączona

Konie huculskie

Hucuły (konie hucul­skie) to jedna z naj­star­szych, ist­nie­ją­cych w Polsce do dziś, ras małych koni. Została ona wyho­do­wana na Huculsz­czyźnie (Wschodnie Kar­paty). Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem wpły­wa­jącym na powstanie tej rasy, były surowe gór­skie warunki kli­ma­tyczne i natu­ralny sposób hodowli. Dzięki temu hucuły są bardzo … Con­tinue reading

15. lutego 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach | Możliwość komentowania Konie huculskie została wyłączona

Newer posts →