Category Archives for Ogłoszenia

Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Frag­ment książki „Konie hucul­skie — historia rasy“ K. Kwie­cińska-Olszewska: Wla­tach 1996 – 2000 Nie­miec Man­fred Schulze, który w momencie wyru­szenia w drogę miał 53 lata, wraz z dwoma końmi hucul­skimi rumuń­skiej hodowli, ciem­no­bu­łanym wała­chem Puschkin (uro­dzony w 1989 roku) i jego pół­sio­strą, ciem­no­my­szatą klaczą Panca (uro­dzona w 1991 roku), pokonał … Con­tinue reading

15. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Konie huculskie — historia rasy“

Konie hucul­skie — historia rasy“ książka która ukaże się dru­kiem już wkrótce. Oprócz rysu histo­rycz­nego zawiera cie­ka­wostki o tych nie­zwy­kłych koniach.  W książce można jeszcze zamie­ścić odpłatną kolo­rową reklamę. Zain­te­re­so­wa­nych proszę o kon­takt kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

13. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — historia rasy“ została wyłączona

Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014

Towa­rzy­skie Zawody w Spor­to­wych Raj­dach Kon­nych Orga­ni­zo­wane przez  Stajnie koni Hucul­skich J.D Cie­ślik pod patro­natem Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki   i Rekre­acji Konnej  Polan  dnia 11 MAJA 2014    STAJNIA HUCULSKA, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „DĘBINA”  M.J CIEŚLIK PROPOZYCJE TOWARZYSKICH  ZAWODOWSPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH   •         Infor­macje … Con­tinue reading

13. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014 została wyłączona

Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Kilka słów o autorce książki Kata­rzyna Kwie­cińska-Olszewska w 2002r uzy­skała tytuł magi­stra inż. pisząc pracę pt. „Ana­liza wyników eko­no­micz­nych i opra­co­wanie wariantów hodowli koni hucul­skich w Gła­dy­szowie” ,  następnie w 2007r uzy­skała tytuł dok­tora pisząc pracę dok­torską pt.: „Ana­liza rodo­wo­dowa koni hucul­skich”. W czasie stu­diów … Con­tinue reading

04. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy”

Ta abso­lutnie uni­ka­towa publi­kacja uka­zuje fenomen koni rasy hucul­skiej i tłu­maczy po przez rys histo­ryczny aż do czasów współ­cze­snych, dla­czego konie te prze­trwały w nie­zmie­nionej formie przez setki lat i nadal są tak bardzo cenioną rasą koni użyt­ko­wych. Należy przy­po­mnieć że konie hucul­skie … Con­tinue reading

03. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy” została wyłączona

Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK w Nielepicach

  Ser­decznie zapra­szamy na Kurs Orga­ni­za­torów i Sędziów TREC PTTK w Nie­le­pi­cach  5 – 6 kwietnia 2014. Pro­wa­dzący: Kata­rzyna Smółka, Anna Korfel   człon­kinie Pod­ko­misji ds. TREC PTTK Gór­skiej Tury­styki Jeź­dziec­kiej CEL: Wyszko­lenie orga­ni­za­torów i sędziów nowo roz­wi­ja­jącej się w Polsce dys­cy­pliny jeź­dziec­kiej TREC PTTK. Po szko­leniu … Con­tinue reading

09. marca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK w Nielepicach została wyłączona

Sprzedam ogierka huculskiego

Sprzedam ogierka rasy hucul­skiej, uro­dzony 27.04.2013, maści karej, po bardzo dobrej klaczy Pre­tori i ogierze Wtorek. Źrebię przy­jazne, bez­pro­ble­mowe w obsłudze. Z hodowli tabu­nowej. Świetnie nadaje się do rekre­acji, hodowli, rajdów a także do skokòw. Zaszcze­piony, odro­ba­czony, posiada pasz­port. Matka ze stada w dopła­tach, w pro­gramie … Con­tinue reading

04. marca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Sprzedam ogierka huculskiego została wyłączona

Sprzedam ogierka huculskiego po Bandicie

Sprzedam ogierka SZELEST po Ban­dicie, matka Sanna po Sara­cenie; ur. 16.08.2013r, podobny do ojca maści czer­wono-gniadej, z hodowli bez­sta­jennej, spo­kojny, odważny, cie­kawy świata, chętny do pracy z czło­wie­kiem, pełny zaufania do niego, szybko się uczy, przy­zwy­cza­jony do pod­sta­wo­wych zabiegów pie­lę­gna­cyj­nych. Więcej na … Con­tinue reading

10. lutego 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Sprzedam ogierka huculskiego po Bandicie została wyłączona

Walny Zjazd

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN zaprasza wszyst­kich Członków i sym­pa­tyków na Walny Zjazd który odbę­dzie się w dniu 19.01.2014 o godzinie 15.00 w Kata­rzy­ninie koło Racotu . Pro­simy o prze­sy­łanie  pro­po­zycji pomy­słów do dys­kusji na adres: kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

15. stycznia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Walny Zjazd została wyłączona

Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC

WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC Termin:19 – 20.10.2013 Loka­li­zacja: SO ŁĄCK, MAZOWSZE, 7km od Płocka,http://www.solack.pl/ Pro­gram szkoleń JNBT roz­winął się w tempie jakiego sami się nie spo­dzie­wa­liśmy. Sta­no­wimy już zna­czącą spo­łecz­ność jeź­dziecką. Są wśród nas ludzie cie­kawi i wyjąt­kowi. W tym całe mnó­stwo osób pro­fe­sjo­nalnie … Con­tinue reading

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC została wyłączona

← Older posts

Newer posts →