Co to jest „Ścieżka Huculska“

Ścieżka huculska” to ina­czej zawody jeź­dzieckie stwo­rzone spe­cjalnie dla koni hucul­skich. Sta­nowią one wła­ściwy spraw­dzian dziel­ności dla koni tej rasy i wspa­niałą przy­godę dla jeźdźca.

Regu­lamin zawodów prze­wi­duje próbę tere­nową na dystansie ok. 1500 – 2000 m. z 16 prze­szko­dami usy­tu­owa­nymi na trasie w odle­gło­ściach minimum 30 m od siebie. Spo­śród 16 prze­szkód, 12 jest obo­wiąz­ko­wych:

 • kładka nad rowem suchym, lub rowem z wodą,
 • stromy zjazd
 • stromy pod­jazd
 • rów­no­ważnia
 • niskie prze­jazdy
 • bród – prze­jazd przez wodę
 • bramka z zamknię­ciem
 • ciasny prze­jazd
 • skok przez sta­cjo­natę (50 cm)
 • wia­trołom
 • kładka na pod­wyż­szeniu
 • labi­rynt

Dodat­kowe, 4 prze­szkody, można wybrać z niżej poda­nego zestawu:

 • bramka saloon
 • wąska droga na wprost
 • wąska droga po łuku na prawo, lub w lewo
 • skok posłu­szeń­stwa (30 – 40 cm)
 • wyskok na próg (ban­kiet w górę) (50 cm)
 • zeskok z progu (ban­kiet w dół) (50 cm)
 • slalom pomiędzy tycz­kami
 • bramka z „firan­kami”
 • prze­jazd przez rów
 • skok przez pień drzewa (50 cm)
 • skok przez żywo­płot (hyrdy) (50 cm)
 • cofanie.

Próba jest roz­gry­wana w tempie ok. 180 – 220 m/min w zależ­ności od kon­fi­gu­racji terenu, pogody w dniu roz­gry­wania zawodów oraz rodzaju pod­łoża.

DSC_0263 DSC_0463

15. lutego 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach, Imprezy konne | Możliwość komentowania Co to jest „Ścieżka Huculska“ została wyłączona