Deklaracja

Dekla­racja do pobrania w for­macie pdf.

Dekla­racja przy­stą­pienia do
Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN

 

Ja, niżej podpisany/a proszę o przy­jęcie mnie w poczet członków Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN
z sie­dzibą 64 – 000 Kościan Kata­rzynin ul Kościańska 1C

Oświad­czam, że znam posta­no­wienia sta­tutu, cele oraz zadania sto­wa­rzy­szenia. Zobo­wią­zuję się do ich prze­strze­gania oraz uczest­ni­czenia w dzia­łal­ności sto­wa­rzy­szenia. Zadania z tym zwią­zane będę wyko­nywać sumiennie i z god­no­ścią.

 

 

.….….….….….….….….….….….…..

podpis

 


DANE OSOBOWE:
1. Nazwisko
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

2. Imiona
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

3. Adres (pełny)
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

4. Telefon (sta­cjo­narny, komórka)
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

5. PESEL
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

6. Zawód wyko­ny­wany
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

7. Ilość posia­da­nych koni
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

8. Jeżdżę konno ama­torsko, spor­towo, zawo­dowo
(nie­po­trzebne skre­ślić)

9. Posiadam odznaki, upraw­nienia jeź­dzieckie, sędziow­skie (proszę wymienić):
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

10. Zain­te­re­so­wania, hobby, uzdol­nienia
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…


Wyrażam zgodę na prze­twa­rzanie moich danych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLANw celach zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią sto­wa­rzy­szenia (dane dostępne wyłącznie dla osób upo­waż­nio­nych: np. powia­do­mienia, zapro­szenia) TAK/NIE
i w celu umiesz­czenia na jawnej liście kon­taktów, dostępnej na stronie inter­ne­towej Sto­wa­rzy­szenia
TAK/NIE

 


.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
data i podpis


Brak wyra­żenia zgody nie wyklucza człon­ko­stwa!