Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

DSC_0070 — kopia (2)

Frag­ment książki „Konie hucul­skie — historia rasy“ K. Kwie­cińska-Olszewska:

Wla­tach 1996 – 2000 Nie­miec Man­fred Schulze, który w momencie wyru­szenia w drogę miał 53 lata, wraz z dwoma końmi hucul­skimi rumuń­skiej hodowli, ciem­no­bu­łanym wała­chem Puschkin (uro­dzony w 1989 roku) i jego pół­sio­strą, ciem­no­my­szatą klaczą Panca (uro­dzona w 1991 roku), pokonał 17459 kilo­me­trów. Była to pierwsza w historii zakoń­czona powo­dze­niem konna wyprawa dookoła świata. Cała trójka wyru­szyła znad Renu, z Geisen­heim, rodzinnej miej­sco­wości Schulze’a. Podró­żując na wschód, prze­byli obszary Nie­miec, Polski, Ukrainy, Rosji, Kazach­stanu, Mon­golii, Chin, Korei Połu­dniowej, Stanów Zjed­no­czo­nych (przez oceany konie były trans­por­to­wane samo­lotem) i wreszcie Holandii, z której w dobrej kon­dycji wró­cili do Nie­miec. W trakcie podróży powięk­szył się skład jej uczest­ników – dołą­czył do niej ska­ro­gniady ogierek Temujin, któ­rego Panca uro­dziła w 1999 roku na terenie USA, a któ­rego ojcem był ogier mon­golski. Swoją podróż Man­fred Schulze opisał w książce „Mit zwei Pferden um die Welt”.
Nie była to jedyna konna wyprawa Schulze’a. W 2005 roku pla­nował podróż wierz­chem z Nie­miec do Mon­golii. W drogę wyru­szył z Pusch­kinem i Temu­jinem (Panca padła w 2003 roku). Nie­stety po prze­byciu Czech, Austrii, Węgier, Rumunii i Buł­garii musiał zawrócić z powodu zaostrzenia prze­pisów gra­nicz­nych zwią­za­nych z ptasią grypą.

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN pod­jęło się wydania tej książki w nakła­dzie 1000 sztuk i ser­decznie zaprasza stad­niny, hodowców, ośrodki jeź­dzieckie oraz firmy zwią­zane z tema­tyką końską do zamiesz­czenia swojej reklamy, która umoż­liwi nam czę­ściowe pokrycia kosztów druku i wydania książki. Reklama będzie kolo­rowa, wydana na wyso­kiej jakości papierze w wiel­kości B5

Cena reklamy na jednej pełnej stronie to 1000 PLN, ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyku­pienia połowy strony za 500 PLN.

 W cenie reklamy otrzy­macie w pre­zencie 3 egzem­plarze naszej książki, a samo wydanie będzie pro­mo­wane na wszyst­kich więk­szych impre­zach doty­czą­cych koni hucul­skich, zatem jeste­ście Pań­stwo pewni, iż zamiesz­czone reklamy trafią prosto do odpo­wied­niej rzeszy odbiorców.

 Jeżeli jeste­ście Pań­stwo­za­in­te­re­so­wani powyższą ofertą, proszę do nas dzwonić +48 607 614 524 lub napisać kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

 

 

15. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona