Kurs lonżowania — prowadzący J. Ratajczak

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN 

Zaprasza na

Kurs lon­żo­wania – szko­lenie licen­cyjne

 Prak­tyczne wyko­rzy­stanie pracy z koniem z ziemi w tre­ningu sko­kowym, ujeż­dże­niowym , powo­że­niowym , wol­ty­żer­skim , raj­dowym”.

Termin : 18 – 19.04 (sobota-nie­dziela)

Pro­wa­dzący : trener Jan Rataj­czak

Jest tre­nerem jeź­dziectwa I klasy, kwa­li­fi­ka­torem PZJ i Gospo­da­rzem Toru I klasy. Jako trener może poszczycić się m. in. trzema meda­lami Mistrzostw Świata w wol­ty­żerce oraz szes­na­stoma meda­lami Mistrzostw Polski w sko­kach i ujeż­dżeniu. Na Mistrzo­stwach Świata w Saumur (2003r.) otrzymał tytuł Naj­lep­szego Lon­żu­ją­cego, a 24 razy dopro­wa­dził swoich wycho­wanków do finałów Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży.

Miejsce : Stad­nina Racot www.racot.pl

Pro­po­no­wany pro­gram zajęć:
- zajęcia teo­re­tyczne i prak­tyczne
 — praca nad przy­go­to­wa­niem i popra­wie­niem bazy wyj­ściowej do
pracy z koniem młodym i zaawan­so­wanym
 — praca na podwójnej lonży — nad roz­luź­nie­niem ‚roz­cią­gnię­ciem,
posłu­szeń­stwem, taktem, impulsem, rytmem, wypro­sto­wa­niem
zebra­niem,
 — praca na podwójnej lonży jako ele­ment odnowy bio­lo­gicznej u koni
zaawan­so­wa­nych spor­towo
 — ćwi­czenia gim­na­styczne z ziemi chody boczne, ele­menty pasażu i piafu
 — ćwi­czenia gim­na­styczne z ziemi — drągi i skoki
 — praca ujeż­dże­niowa i sko­kowa pod sio­dłem
 — praca nad dosiadem jeźdźca
 — praca nad wyzwo­le­niem energii i jakości chodów u konia
 — praca nad samo nie­sie­niem się konia
 — wyle­czenie złych nawyków u jeźdźca i konia

Koszty udziału

 - Uczest­nictwo w szko­leniu 250 zł – ( cena zawiera wyży­wienie –sobota obiad i kolacja, nie­dziela obiad)

–Uczest­nictwo z koniem 350zł

- Boks 40 zł / dzień

Zgło­szenia: adres mailowy kontakt@stowaryszenie-polan.eu lub pod numerem tele­fonu

607 – 614-524 Tomasz Macie­jewski oraz 509 – 118-951 Jacek Gład­kowski
Termin zgło­szeń: 10.04.2015
Po mailowej akcep­tacji zgło­szenia moż­li­wość wpłaty do 10.04.2015

06. marca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kurs lonżowania — prowadzący J. Ratajczak została wyłączona