Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK w Nielepicach

 

Ser­decznie zapra­szamy na Kurs Orga­ni­za­torów i Sędziów TREC PTTK w Nie­le­pi­cach  5 – 6 kwietnia 2014.

Pro­wa­dzący: Kata­rzyna Smółka, Anna Korfel

 

człon­kinie Pod­ko­misji ds. TREC PTTK Gór­skiej Tury­styki Jeź­dziec­kiej

CEL:
Wyszko­lenie orga­ni­za­torów i sędziów nowo roz­wi­ja­jącej się w Polsce dys­cy­pliny jeź­dziec­kiej TREC PTTK.

Po szko­leniu każdy otrzyma tytuł orga­ni­za­tora, nato­miast chętni przy­stąpią do egza­minu na sędziego. Tytuł „orga­ni­zator“ jest przy­zna­wany bez­ter­mi­nowo, nato­miast „sędzia“ — pod­lega wery­fi­kacji co 2 lata.

Uczest­nicy kursu są pro­szeni o przy­wie­zienie zdjęć legi­ty­ma­cyj­nych na szko­lenie.

Koszt: 300 zł w cenie: kurs, mate­riały szko­le­niowe, egzamin, nocleg, wyży­wienie (obiad, kolacja, śnia­danie, obiad), legi­ty­macje sędziów , orga­ni­za­torów TREC PTTK — do ode­brania na naj­bliż­szym Sej­miku Przo­dow­ników Gór­skiej Tury­styki Jeź­dziec­kiej

Na zgło­szenia cze­kamy do 30 marca: mailowo skh.nielepice@gmail.com lub tele­fo­nicznie 608 060 145

Potwier­dze­niem rezer­wacji uczest­nictwa w kursie jest wpłata zaliczki w wyso­kości 100 zł
Konto: Andrzej Miko­ła­je­wicz, ING Nr  Konta: 93 1050 1445 1000 0090 4852 6389
W tytule pro­simy podać nazwisko uczest­nika.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA :

23.11.2013 (sobota)

9.00 roz­po­częcie szko­lenia

9.15 LE TREC historia

10.00 wpro­wa­dzenie do TREC PTTK

10.30 REGULAMIN TREC PTTK

12.00 faza POR — Bieg na orien­tację

13.30 faza MA — Kon­trola tempa

14.00 — 15.00 obiad

15.00 faza PTV — Bieg z prze­szko­dami

16.00 faza PTV — omó­wienie prze­szkód

18.00 prak­tyka sędziowska- filmy

19.00 kolacja

20.00 pod­li­czenie zawodów

21.00 prak­tyka sędziowska- filmy

24.11.2013 (nie­dziela)

8.00 śnia­danie

9.00 zale­cenia dla orga­ni­za­torów zawodów

10.45 pre­zen­tacja toru TREC (zajęcia w ple­nerze)

12.15 pod­su­mo­wanie szko­lenia orga­ni­za­torów i sędziów TREC PTTK

14.00 — 15:00 obiad

15.00 egzamin dla kan­dy­datów na sędziów TREC PTTK

09. marca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK w Nielepicach została wyłączona