Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „Polan”
zaprasza na
Nad­war­ciański Rajd Konny Ziemi Średz­kiej
dnia 23.08.2015 o godz. 09.00
w stajni koni hucul­skich „Sadyba” Bogu­szynek  9 gm. Nowe Miasto nad Wartą

NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ(niedziela) 80 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta:. 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001

Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 17 sierpnia 2015..

Regu­lamin Rajdu:
1. Rajd odbywa się na dystansie 19,7 km na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 –11 km/h.
2. Między startem a metą zawod­nicy mogą jechać wierz­chem, pro­wa­dzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eli­mi­nacji muszą go dosiadać przy prze­kra­czaniu linii startu i mety (łącznie z odcin­kiem
kon­tro­lo­wanym).
3. Pomoc z zewnątrz jest dozwo­lona:
a. tylko w polu ser­wi­sowym przy bramce wet. można pomóc zawod­ni­kowi przy pojeniu i myciu koni, popra­wieniu wypo­sa­żenia, poda­waniu napojów, przy jedzeniu i ponownym wsia­daniu
na konia;
b. na trasie w razie upadku zawod­nika dozwo­lona jest pomoc w zła­paniu konia i przy ponownym wsia­daniu, popra­wianiu wypo­sa­żenia, gdy siedzi na koniu lub nie, a w przy­padku zgu­bienia
pod­kowy — w jej przy­biciu.
4. Zabro­nione jest towa­rzy­szenie zawod­ni­kowi z przodu, z boku, z tyłu, pieszo lub pojazdem przez osoby nie star­tu­jące w próbie kon­dy­cyjnej.
5. Zawod­ni­kowi pod groźbą eli­mi­nacji nie wolno skracać trasy. Na trasie próby kon­dy­cyjnej znaj­dują się punkty kon­trolne, na któ­rych zawodnik musi podać swój numer star­towy dyżu­ru­jącej tam osobie.
6. Trasę próby kon­dy­cyjnej zamyka kon­tro­lo­wany odcinek koń­czący się na linii mety. Odcinek ten zawod­nicy muszą pokonać wierz­chem, w stępie lub kłusie, w kie­runku do przodu. W prze­ciwnym
wypadku otrzy­mują 2 punkty karne.
7. Czas cał­ko­wity prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Wydłu­żenie lub skró­cenie obo­wią­zu­ją­cego tempa prze­jazdu nie może prze­kro­czyć 2 km/h. Prze­jazd szybszy lub wol­niejszy o więcej niż 2 km/h war­tości tempa wyzna­czo­nego przez Komisję
Sędziowską powo­duje eli­mi­nację zawod­nika. Prze­kro­czenie normy czasu w górę lub w dół o mniej niż 2 km/h powo­duje nało­żenie na konia i zawod­nika punktów kar­nych:
a. pręd­kość 8,00 — 9,99 km/h — 1 pkt. karny
b. pręd­kość 11,01 — 13,00 km/h — 1 pkt. karny
9. Po przy­byciu na metę koń będzie prze­cho­dził jedno badanie wete­ry­na­ryjne. Od chwili prze­kro­czenia linii mety zawodnik ma 20 minut, aby tętno konia spadło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu,
w dowolnym momencie, ale nie póź­niej niż w 20 minucie, zawodnik może zgłosić goto­wość konia do badania wet. Jeżeli tętno w 20 minucie prze­kracza 64 uderzenia/min to nastę­puje eli­mi­nacja.
10. Oceny rajdu doko­nuje się według nastę­pu­ją­cych zasad punk­tacji:
a. badanie na mecie — do 20 minut od momentu przy­bycia na linię mety. Z grupy bada­nych para­me­trów punk­to­wane będą:
 czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną:
 do 5’00″ — 3 pkt.
 5’01″ — 10’00″ — 2 pkt.
 10’01″ – 15’00″ — 1 pkt.
 ruch:
 bez zastrzeżeń (ocena A) — 3 pkt.
 nie­re­gu­larny (ocena B). — 1 pkt.
 kulawy — eli­mi­nacja
b. pręd­kości:
 10,00 – 10,35 km/h (114,01 – 118 min) — 1 pkt.
 10,36 — 10,70 km/h (110,01 – 114 min)- 2 pkt.
 10,71 – 11,00 km/h (107 – 110 min) — 3 pkt.
Zwy­cięża zawodnik z naj­większą liczbą punktów. Mak­sy­malnie zawodnik może uzy­skać 9 punktów. W przy­padku uzy­skania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej
zawod­ników, o zajętym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną.

22. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej została wyłączona