Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy”

Ta abso­lutnie uni­ka­towa publi­kacja uka­zuje fenomen koni rasy hucul­skiej i tłu­maczy po przez rys histo­ryczny aż do czasów współ­cze­snych, dla­czego konie te prze­trwały w nie­zmie­nionej formie przez setki lat i nadal są tak bardzo cenioną rasą koni użyt­ko­wych.

Należy przy­po­mnieć że konie hucul­skie obecnie są naj­starszą naszą rodzimą rasą koni. Autorka książki w sposób wyczer­pu­jący poru­szyła wszystkie tematy zwią­zane z historią, hodowlą, użyt­ko­wa­niem oraz dalszą ochroną koni rasy  hucul­skiej.

Będzie to praw­dziwe kom­pen­dium wiedzy o koniach hucul­skich, Huculsz­czyźnie i jej kul­turze, opa­trzone ilu­stra­cjami i pro­fe­sjo­nalnie opra­co­wanej genezie i historii ścieżki hucul­skiej i czem­pio­natu użyt­ko­wego koni hucul­skich. Książka będzie zawierać tabele zesta­wia­jące dane koni się­ga­ją­cych po naj­wyższe laury w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych czem­pio­na­tach hodow­la­nych i użyt­ko­wych. Będzie to pierwsza taka książka powszechnie dostępna na pol­skim rynku od ponad 20 lat. 

 Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN pod­jęło się wydania tej książki w nakła­dzie 1000 sztuk i ser­decznie zaprasza stad­niny, hodowców, ośrodki jeź­dzieckie oraz firmy zwią­zane z tema­tyką końską do zamiesz­czenia swojej reklamy, która umoż­liwi nam czę­ściowe pokrycia kosztów druku i wydania książki. Reklama będzie kolo­rowa, wydana na wyso­kiej jakości papierze w wiel­kości B5

Cena reklamy na jednej pełnej stronie to 1000 PLN, ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyku­pienia połowy strony za 500 PLN.

 W cenie reklamy otrzy­macie w pre­zencie 3 egzem­plarze naszej książki, a samo wydanie będzie pro­mo­wane na wszyst­kich więk­szych impre­zach doty­czą­cych koni hucul­skich, zatem jeste­ście Pań­stwo pewni, iż zamiesz­czone reklamy trafią prosto do odpo­wied­niej rzeszy odbiorców. W załącz­niku znaj­dziecie Pań­stwo stresz­czenie książki, które pozwoli się Pań­stwu zapo­znać z jej obszerną tema­tyką.  

 Jeżeli jeste­ście Pań­stwo zain­te­re­so­wani powyższą ofertą, proszę do nas dzwonić +48 607 614 524 lub napisać kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

 Pozdra­wiamy,

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN

projekt okładki

 

Stresz­czenie: „Konie hucul­skie — Historia rasy”  

 Jak dotąd w Polsce uka­zały się dwie obszer­niejsze publi­kacje o koniach hucul­skich: „Konie hucul­skie” Brze­skiego i in. z 1988 roku i „Hucuły — konie połonin” Krze­mienia i Kario z 1991 roku. Książki te są obecnie trudno dostępne i z racji swo­jego wieku już mało aktu­alne. Nie są też tak szcze­gó­łowe i obszerne, jak pro­po­no­wana pozycja.

Książka „Konie hucul­skie — Historia rasy” zawiera dokładną cha­rak­te­ry­stykę rasy oraz doku­men­tuje jej hodowlę od momentu zało­żenia pierw­szej stad­niny w Łuczynie w 1856 roku do czasów współ­cze­snych.

Książkę roz­po­czyna roz­dział przy­bli­ża­jący czy­tel­ni­kowi Huculsz­czyznę (czyli regionu, z któ­rego rasa pochodzi) i zamiesz­ku­jącą ją lud­ność Huculską, jej historię i oby­czaje.

Następnie przed­sta­wione są roz­liczne teorie doty­czące pocho­dzenia samych koni hucul­skich i ich nazwy.

Dalej znaj­duje się dokładny opis pokroju koni tej rasy. Dużo miejsca poświę­cono często roz­wa­żanym obecnie pro­blemom, jak stwo­rzenie jed­no­li­tego wzorca bio­me­trycz­nego, oraz usta­lenie jak nie­gdyś były umasz­czone konie hucul­skie, jak są umasz­czone obecnie i jak naprawdę powinny być umasz­czone. Książka zawiera także roz­działy doty­czące zdrowia, uspo­so­bienia i tem­pe­ra­mentu tych koni.

Przed­sta­wione są różne formy użyt­ko­wania hucułów: histo­ryczne (jako koń juczny, roboczy i woj­skowy) i współ­czesne (górska tury­styka jeź­dziecka, rekre­acja, hipo­te­rapia i mały sport). Odno­to­wuje też zna­czący suk­cesy  spor­towe koni hucul­skich i ich udział w wypra­wach podróż­ników.

Naj­ob­szer­niejszą część książki sta­nowi opis historii rasy, która roz­po­czyna się od zapre­zen­to­wania miejsca konia hucul­skiego w kul­turze lud­ności Hucul­skiej i doty­czą­cych tych koni prze­sądów. Następnie omó­wione zastaje powstanie i dzia­łal­ność pierw­szej stad­niny koni hucul­skich zało­żonej w Łuczynie w 1856 roku na terenie Austro-Węgier oraz pro­blemy hodowli tere­nowej w tam­tych cza­sach. Przy opisie okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego przed­sta­wiona jest sytu­acja panu­jąca w kra­jach, które po roz­pa­dzie Austro-Węgier kon­ty­nu­owały hodowle koni hucul­skich, czyli w Polsce, Rumunii, Cze­cho­sło­wacji i na Węgrzech. Dalej omó­wione są losy koni hucul­skich w czasie II wojny świa­towej. Przy opisie czasów powo­jen­nych przed­sta­wiono dzia­łania hodowców z Polski, Rumunii, Cze­cho­sło­wacji (póź­niej Sło­wacji i Czech), ZSRR (póź­niej nie­pod­le­głej Ukrainy), Węgier, Austrii, Nie­miec i Francji. Książka zawiera historię wszyst­kich pań­stwo­wych stadnin hodu­ją­cych konie hucul­skie (w Polsce — Jodłownik, Tylicz, Siary, Gła­dy­szów, Odrze­chowa, Woło­sate, w Rumuni — Łuczyna, w Cze­cho­sło­wacji — Topol­czanki, Zlo­biny, Murań, na Węgrzech — Ban­ta­puszta, Agg­telek) i wykazy kry­ją­cych tam ogierów. Poru­szona zostaje sprawa eks­pe­ry­mentów z krzy­żo­wa­niem koni hucul­skich z innymi rasami i opi­sany wpływ koni hucul­skich na inne rasy, a szcze­gólnie ich zna­czenie w wytwo­rzeniu rasy kuców feliń­skich. Opi­sane są początki hodowli zacho­waw­czej koni hucul­skich, oraz współ­cze­śnie obo­wią­zu­jące w niej zasady. Przed­sta­wione są rów­nież geneza i historia ścieżki hucul­skiej i czem­pio­natu użyt­ko­wego koni hucul­skich. Książka zawiera tabele zesta­wia­jące dane koni się­ga­ją­cych po naj­wyższe laury w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych czem­pio­na­tach hodow­la­nych i użyt­ko­wych.

Ostatni roz­dział poświę­cono współ­pracy między kra­jami hodu­ją­cymi konie hucul­skie, w tym historii Hucul Inter­na­tional Fede­ra­tion.

Tekst został opa­trzony 33 zdję­ciami przed­sta­wia­ją­cymi wybitne konie. Zdjęcia te zostały zgro­ma­dzone na potrzeby książki.

03. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nowa książka „Konie huculskie — Historia rasy” została wyłączona