O Nas

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN powstało z ini­cja­tywy hodowców, użyt­kow­ników i miło­śników koni hucul­skich, ludzi o otwar­tych umy­słach. Wielu zrze­szo­nych w Sto­wa­rzy­szeniu hodowców utrzy­muje konie w sys­temie bez­sta­jennym. Nie­którzy pra­cują z końmi meto­dami natu­ral­nymi. Część z nas orga­ni­zo­wała już w swoich stad­ni­nach imprezy spor­towe. Część z nas zaj­muje się końmi wyłącznie ama­torsko i sprawia nam to ogromną radość a samo prze­by­wanie z końmi jest dla nas odpo­czyn­kiem od codzien­ności i przy­jem­no­ścią. Chcemy łączyć siły i posze­rzać dzia­łal­ność poprzez:
 — pro­wa­dzenie hodowli koni hucul­skich z posza­no­wa­niem tra­dycji i historii rasy,
 — orga­ni­zo­wanie imprez jeź­dziec­kich, ścieżek hucul­skich i rajdów dłu­go­dy­stan­so­wych,
 — pro­mo­wanie koni hucul­skich jako zwie­rząt ide­al­nych do upra­wiania tury­styki jeź­dziec­kiej, dosko­nale nada­ją­cych się na „konie rodzinne” i bardzo dobrze spraw­dza­ją­cych się w hipo­te­rapii,
 — orga­ni­zo­wanie szkoleń zwią­za­nych z hodowlą i jeź­dziec­twem,
 — pomoc w wymianie infor­macji między hodow­cami i użyt­kow­ni­kami koni hucul­skich a także innych „małych” koni.
Mimo że nasza dzia­łal­ność będzie nakie­ro­wana na pro­mocję i dosko­na­lenie naszej ulu­bionej rasy koni, w trakcie imprez jeź­dziec­kich i szkoleń, nie chcemy zamykać się w ści­słym gronie „hucu­larzy”, a zapra­szać do udziału w nich także hodowców i użyt­kow­ników koni innych ras. Naszym nad­rzędnym celem jest pro­mo­wanie aktyw­nego stylu życia dzieci, mło­dzieży i doro­słych, akty­wi­zacja spo­łecz­ności lokalnej oraz dobra zabawa.
Jeśli myślisz podobnie po prostu dołącz do nas.