Kurs lonżowania — prowadzący J. Ratajczak

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN 

Zaprasza na

Kurs lon­żo­wania – szko­lenie licen­cyjne

 Prak­tyczne wyko­rzy­stanie pracy z koniem z ziemi w tre­ningu sko­kowym, ujeż­dże­niowym , powo­że­niowym , wol­ty­żer­skim , raj­dowym”.

Termin : 18 – 19.04 (sobota-nie­dziela)

Pro­wa­dzący : trener Jan Rataj­czak

Jest tre­nerem jeź­dziectwa I klasy, kwa­li­fi­ka­torem PZJ i Gospo­da­rzem Toru I klasy. Jako trener może poszczycić się m. in. trzema meda­lami Mistrzostw Świata w wol­ty­żerce oraz szes­na­stoma meda­lami Mistrzostw Polski w sko­kach i ujeż­dżeniu. Na Mistrzo­stwach Świata w Saumur (2003r.) otrzymał tytuł Naj­lep­szego Lon­żu­ją­cego, a 24 razy dopro­wa­dził swoich wycho­wanków do finałów Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży.

Miejsce : Stad­nina Racot www.racot.pl

Pro­po­no­wany pro­gram zajęć:
- zajęcia teo­re­tyczne i prak­tyczne
 — praca nad przy­go­to­wa­niem i popra­wie­niem bazy wyj­ściowej do
pracy z koniem młodym i zaawan­so­wanym
 — praca na podwójnej lonży — nad roz­luź­nie­niem ‚roz­cią­gnię­ciem,
posłu­szeń­stwem, taktem, impulsem, rytmem, wypro­sto­wa­niem
zebra­niem,
 — praca na podwójnej lonży jako ele­ment odnowy bio­lo­gicznej u koni
zaawan­so­wa­nych spor­towo
 — ćwi­czenia gim­na­styczne z ziemi chody boczne, ele­menty pasażu i piafu
 — ćwi­czenia gim­na­styczne z ziemi — drągi i skoki
 — praca ujeż­dże­niowa i sko­kowa pod sio­dłem
 — praca nad dosiadem jeźdźca
 — praca nad wyzwo­le­niem energii i jakości chodów u konia
 — praca nad samo nie­sie­niem się konia
 — wyle­czenie złych nawyków u jeźdźca i konia

Koszty udziału

 - Uczest­nictwo w szko­leniu 250 zł – ( cena zawiera wyży­wienie –sobota obiad i kolacja, nie­dziela obiad)

–Uczest­nictwo z koniem 350zł

- Boks 40 zł / dzień

Zgło­szenia: adres mailowy kontakt@stowaryszenie-polan.eu lub pod numerem tele­fonu

607 – 614-524 Tomasz Macie­jewski oraz 509 – 118-951 Jacek Gład­kowski
Termin zgło­szeń: 10.04.2015
Po mailowej akcep­tacji zgło­szenia moż­li­wość wpłaty do 10.04.2015

06. marca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kurs lonżowania — prowadzący J. Ratajczak została wyłączona

Przygotowanie Młodych Koni — Hucuły

Zapra­szamy na szko­lenie
PMK Hucuły — Przy­go­to­wanie Mło­dych Koni
Termin: 15 – 17 maja 2015
Loka­li­zacja:
Tarpan — Haj­nówka, Masiewo I (Stare) nr 34, 17 – 220 Narewka
woj. pod­la­skie ; Puszcza Bia­ło­wieska
tel. 793 455 702; (0 – 85) 685 87 44
www.masiewo.net
Pro­gram Przy­go­to­wanie Mło­dych Koni jest czę­ścią spe­cja­li­zo­wa­nego szko­lenia w ramach kom­plek­so­wego pro­gramu „Jeź­dziectwo Natu­ralne bez Tajemnic”.
Hucuły to wspa­niałe ale wyma­ga­jące więk­szej wiedzy w tre­ningu konie.
Pro­gram trzy­dnio­wego kursu obej­muje
wykłady z teorii jeź­dziectwa natu­ral­nego wraz z pro­jek­cjami mul­ti­me­dial­nymi oraz prak­tykę w round­pe­nach.
Oparty jest o naj­nowsze osią­gnięcia doty­czące beha­wio­ryzmu oraz tre­ningu natu­ral­nego łącząc nurty kilku naj­więk­szych szkół jeź­dziectwa natu­ral­nego. Obej­muje zagad­nienia z zakresu psy­cho­logii koni, beha­wio­ryzmu, budo­wania zaufania i przy­wództwa, nauki czy­tania koni, sys­temu komu­ni­kacji za pomocą języka Equus, technik
pierw­szego sio­dłania i pierw­szego wsia­dania, objeż­dżania, oswa­jania z kan­tarem i wędzi­dłem, odczu­lania, bez­pie­czeń­stwa.
Do dys­po­zycji kur­santów ośrodek oddaje siedem 3 – 6 let­nich, zupełnie suro­wych hucułów wol­nego chowu, prze­by­wa­ją­cych 24h na pastwi­skach.

Ist­nieje rów­nież moż­li­wość przy­jazdu z wła­snym koniem.

Szcze­góły na http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/public/cache/uploads/JNBT%20PMK%2015 – 17%2005%202015%20Tarpan.pdf

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

07. lutego 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przygotowanie Młodych Koni — Hucuły została wyłączona

Uwaga — zmiana nr konta

 Uwaga! 

zmianie uległ numer konta Sto­wa­rzy­szenia na nastę­pu­jący:

51 8666 0004 2002 0102 9611 0001

Bardzo prze­pra­szamy za zwią­zane z tym nie­do­god­ności.

07. lutego 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uwaga — zmiana nr konta została wyłączona

Życzenia Świąteczne… pachnące sianem

DSC_0585

22. grudnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia Świąteczne… pachnące sianem została wyłączona

Zapraszamy na IX Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLANZwiązek Hodowców Koni Wiel­ko­pol­skich

ser­decznie zapra­szają wszyst­kich Hodowców i Miło­śników koni hucul­skich do wzięcia udziału w

IX Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­nacie Koni Hucul­skich — 30.08.2014 oraz w

Nad­war­ciań­skim Raj­dzie Konnym Ziemi Średz­kiej — 31.08.2014

TERMIN CZEMPIONATU: 30 sier­pień 2014 /sobota/
Miejsce: STAJNIA SADYBA BOGUSZYNEK 9 gm. Nowe Miasto nad Wartą
Rodzaj zawodów: próba dziel­ności i ścieżka eli­mi­na­cyjna do kra­jo­wego czem­pio­natu

Komisja Sędziowska:
Prze­wod­ni­czący: Andrzej Goraus
Człon­kowie: Pau­lina Peckiel — PZHK War­szawa, Miro­sław Konar­czak — ZHK Wlkp.
Gospo­darz toru: Andrzej Goraus
Obsługa tech­niczno-infor­ma­tyczna: Robert Baliński – ZHK Wlkp.
Obsługa wete­ry­na­ryjna: lek. wet. Jerzy Byliński
Lekarz zawodów: lek. med. Mał­go­rzata Gład­kowska
Zabez­pie­czenie med.: Karetka pogo­towia,

Orga­ni­zator zapewnia wyna­jęcie w wypad­kach loso­wych zawo­do­wego pod­ku­wacza.
W zawo­dach prze­wi­dziano udział max. 5 ogierów i 12 klaczy — próba dziel­ności i 13 w eli­mi­na­cjach.
Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 19 sierpnia 2014.

For­mu­larz zgło­sze­niowy do pobrania   For­mu­larz zglo­sze­niowy I

Opłaty:
CZEMPIONAT HUCULSKI — 130 zł wpi­sowe od konia prze­lewem (lub 185 zł w dniu zawodów gotówką)
NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ– 145 zł wpi­sowe od konia prze­lewem (lub 185 zł. w dniu zawodów gotówką)
CZEMPIONATRAJD razem – 215 zł wpi­sowe od konia (lub 275 zł. w dniu zawodów gotówką)

W zakresie wpi­so­wego orga­ni­zator zapewnia : siano, słoma + talon obia­dowy dla zawod­nika.
Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta: 1110204027 00001302 11205137.

UWAGA! ! ! Zgło­szenie ważne po uisz­czeniu opłaty wpi­sowej na podany nr konta.
Proszę zabrać ze sobą potwier­dzenie wpłaty!

W przy­padku rezy­gnacji z udziału w zawo­dach wpłaty nie pod­le­gają zwro­towi.

Zawody odbywać będą się na terenie piasz­czysto tra­wia­stym o pow.10 ha pofał­do­wanym.

Konie bio­rące udział w zawo­dach będą pod­dane oglę­dzinom lek. wet., wyma­gane szcze­pienia ochronne zgodne z prze­pi­sami PZJ.

Warunki dla koni: boksy dla klaczy i ogierów.

Orga­ni­zator ubez­piecza zawody od NW, wyma­gane ubez­pie­czenie jeźdźca na dzień zawodów.

Orga­ni­zator zapewnia nagrody za udział w czem­pio­nacie: flots, oko­licz­no­ściowe, dyplomy, sta­tu­etki, puchary.

PROGRAM CZEMPIONATU :

  • 08.00 odprawa tech­niczna
  • 09 – 11.00 ocena koni
  • 12.00 odprawa tech­niczna przed próbą dziel­ności
  • 14.30 odprawa tech­niczna do ścieżki – eli­mi­nacje
  • około 16.30 ogło­szenie wyników, deko­racja uczest­ników zawodów

Kon­takt z Orga­ni­za­torem i adres:
Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą, Bogu­szynek 9, Tel: 612875114
KRS: 0000445374, NIP: 7861698773
Nr konta: 1110204027 00001302 11205137
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
www.stowarzyszenie-polan.eu

Orga­ni­zator nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów.

Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu/

25. lipca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na IX Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich została wyłączona

Zapraszamy na Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej

ogloszenie rajd

Pro­gram zawodów

Pla­no­wane kon­kursy:
 — Kon­kurs nr 1 — kate­goria P na dystansie 42,6 km
 — Kon­kurs nr 2 — kate­goria L na dystansie 21,3 km
 — Kon­kurs nr 3 — kate­goria LL na dystansie 19,7 km
Kon­kursy 1, 2 roze­grane zostaną w ramach zawodów kra­jo­wych kat. B. W kon­kursie nr 3 mogą star­tować towa­rzysko zawod­nicy bez licencji PZJ/WZJ.

Sobota — 30 sierpnia 2014 r
Godzina 18.00 — prze­gląd wete­ry­na­ryjny
Godzina 20.00 — odprawa tech­niczna

Nie­dziela — 31 sierpnia 2014 r

Godzina 8.00 — start do

KONKURSU 1 kat. P — dystans 42,6 km na normę czasu (pętlę: 21,3 km: 21,3 km) — trasa: 21,3 km — (42,6) km, km 42,6 Liczba pętli 2
Bramki wete­ry­na­ryjne:
km 21,3 obo­wiąz­kowy odpo­czynek 40 min
km 42,6 meta
Zasady roz­gry­wania Kon­kurs klasy P zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów. Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 5 lat i zawod­ników od 13 roku życia.

Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 40 a 79 km roz­gry­wane w ciągu jed­nego dnia.
2. Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Dystans musi być podzie­lony na co naj­mniej 2 odcinki (ostatni nie powi­nien być dłuższy od poprzed­niego) z bramka wete­ry­na­ryjna i obo­wiąz­kowym odpo­czyn­kiem koni wyno­szącym minimum 30 min.
5. Czas przed­sta­wienia konia do badania po każdym odcinku i na mecie wynosi 20 minut.
6. Zawodnik ma moż­li­wość dwu­krot­nego wej­ścia z koniem do badania na pierwsza bramkę wete­ry­na­ryjna oraz jed­no­krot­nego na bramkę kon­cową.
7. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 –16 km/h mie­rzona na metach odcinków i na mecie koń­cowej. Pred­kość mak­sy­malna może być obni­żona do 14km/h.
8. Limit pręd­kości obo­wią­zuje na każdym odcinku. Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół na każdym odcinku trasy powo­duje eli­mi­nacje.
9. Czas prze­jazdu odcinków zamy­kany jest na bramce wete­ry­na­ryjnej, a całego dystansu na linii mety.
10. Zwy­cięska para z naj­większą liczba uzy­ska­nych punktów. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje mniejsza suma czasów wejść na bramki wete­ry­na­ryjne. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt
kulawy – eli­mi­nacja
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt
powyżej 6 minut – 0 pkt
e) pręd­kość prze­jazdu
10 do 11 km/h – 1 pkt
>11 do 12 km/h – 2 pkt
>12 do 13 km/h – 3 pkt
>13 do 14 km/h – 4 pkt
>14 do 15 km/h – 5 pkt
>15 do 16 km/h – 6 pkt

Godzina 9.00 — start do
KONKURSU 2 kat. L – dystans 21,3 km na normę czasu (pętla: 21,3 km) – bramka wete­ry­na­ryjna – na mecie. Zasady roz­gry­wania kon­kursu klasy L zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów.
Kon­kurs klasy L
Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 4 lata i zawod­ników od 12 roku życia.
Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 20 a 39 km roz­gry­wane w ciągu jed­nego dnia.
2. Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej wynosi 20 minut.
5. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 – 14 km/h.
6 Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół powo­duje eli­mi­nacje.
7. Czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Zwy­cięska para z naj­większą liczba uzy­ska­nych punktów. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje mniejsza suma czasów wejść na bramki wete­ry­na­ryjne. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i
doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt.
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt.
kulawy – eli­mi­nacja 10
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.
powyżej 6 minut – 0 pkt.
d) pręd­kość prze­jazdu
10 do 11 km/h – 1 pkt
>11 do 12 km/h – 2 pkt
>12 do 13 km/h – 3 pkt
>13 do 14 km/h – 4 pkt

Godzina 10.00 — start do
KONKURSU 3 kat. LL – dystans 18, km na normę czasu (2 x pętla: 9,5 km)
– bramka wete­ry­na­ryjna – na mecie.

Zasady roz­gry­wania kon­kursu klasy LL zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów.
Kon­kurs klasy LL
Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 4 lata i zawod­ników od 10 roku życia na kucach/od 12 roku życia na koniach.
Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 10 a 19 km.
2 Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej wynosi 20 minut.
5. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 8 – 14 km/h.
6 Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół powo­duje eli­mi­nacje.
7. Czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Zwy­cięska para, która uzy­skała naj­wyższy wynik punk­towy. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i
doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych. Zwy­cięska para, która uzy­skała naj­wyższy wynik punk­towy. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt.
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt.
kulawy – eli­mi­nacja
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.
powyżej 6 minut – 0 pkt.
c) pręd­kość prze­jazdu
8 do 9 km/h – 1 pkt
>9 do 10 km/h – 2 pkt
>10 do 11 km/h – 3 pkt
>11 do 12 km/h – 4 pkt
>12 do 13 km/h – 5 pkt
>13 do 14 km/h – 6 pkt

Godzina 14.30
Ogło­szenie wyników, wrę­czenie nagród, zakoń­czenie zawodów.

Infor­macje o trasie
Pętlę o dłu­gości: 9,5km i 21,3 km;
Pod­łoże: piasz­czyste, tra­wiaste, żwi­rowe, asfalt. Trasa prze­biega dro­gami polnymi i leśnymi, czę­ściowo szosa asfal­towa (ok. 0,2 km) pro­wa­dzą­cymi pomiędzy polami, dolina oraz wałem rzeki Warty.
Róż­nica wznie­sień na pętli do 40 metrów.

Sprawy wete­ry­na­ryjne
Lp Funkcja Imię i nazwisko telefon
1. Powia­towy lekarz wete­ry­narii Dariusz Kar­czewski 503 312 602
2. Dyżurny lekarz wete­ry­narii w lecz­nicy
3. Lekarz wete­ry­narii zawodów Piotr Szpo­tański
Szcze­pienia ochronne prze­ciwko grypie koni.
Obo­wią­zuje nastę­pu­jący schemat szcze­pień:
a. szcze­pienie pod­sta­wowe:
« pierwsze szcze­pienie – w dniu roz­po­częcia szcze­pień
« drugie szcze­pienie – nie wcze­śniej niż 21 dnia i nie póź­niej niz 92 dnia od pierw­szego szcze­pienia.
b. szcze­pienie przy­po­mi­na­jące:
« co 6 mie­sięcy od ostat­niego szcze­pienia (jest dopusz­czalny 21 dniowy okres karencji); żądne szcze­pienie przy­po­mi­na­jące nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawody.

Sprawy orga­ni­za­cyjne
Opłaty:
Kon­kurs
Wpi­sowe Opł. Anty­do­pin­gowa
Opłata 145 zł z boksem, opłata na zawo­dach 185 zł.
Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN. Potwier­dzenie wpłaty zawodnik musi posiadać pod­czas reje­stracji na zawo­dach odbie­rając numer star­towy.
Nr konta: 1110204027 00001302 11205137
UWAGA: Zgło­szenia koni, za które do dnia 16.08.2014 r. nie zostanie wnie­siona opłata uwa­żane będą za nie­po­twier­dzone.
Zgło­szenia proszę nad­syłać -
e-mail: rosinski.mirek@gmail.com, kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
Zgło­szenia osta­teczne tylko do dnia 16. 08. 2014 r
(zgło­szenie po ter­minie powo­duje wzrost wpi­so­wego o 50%)
Zgło­szenie na zawody jest jed­no­cze­śnie przy­ję­ciem obo­wiązku wnie­sienia w/w opłat.
Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu/
Cate­ring na miejscu zawodów

Warunki startu i nie­zbędne doku­menty
Obo­wią­zuje doku­men­tacja dla konia i zawod­nika zgodna z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Jeź­dziec­kiego.
W kon­kur­sach 1 i 2 mogą star­tować zawod­nicy zare­je­stro­wani w PZJ/WZJ i posia­da­jący aktu­alna licencje spor­towa PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać aktu­alna licencje WZJ lub PZJ oraz Pasz­port PZJ lub PZHK. W kon­kursie nr.3 mogą star­tować zawod­nicy nie zrze­szeni (bez licencji PZJ/WZJ) –obo­wią­zuje posia­danie waż­nych badan lekar­skich oraz ubez­pie­czenia od NNW, a osoby nie­peł­no­letnie
zgody rodziców lub opie­kunów praw­nych na start w zawo­dach. Wszystkie konie muszą posiadać doku­menty iden­ty­fi­ka­cyjne z waż­nymi szcze­pie­niami p/grypie koni. W czasie rajdu i tre­ningu przed zawo­dami zawod­nika obo­wią­zuje twarde nakrycie głowy (kask z ate­stem) zgodne z prze­pi­sami obuwie oraz este­tyczny ubiór. W przy­padku braków w doku­men­tacji jeźdzca lub konia para nie będzie
dopusz­czona do startu w zawo­dach.

Inne infor­macje
Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo do wpro­wa­dzenia zmian w pro­gramie zawodów, rezy­gnacji z orga­ni­zacji kon­kursu w przy­padku zgło­szenia mniej niz 3 par do danej klasy kon­kursu oraz rezy­gnacji z pro­wa­dzenia kla­sy­fi­kacji z podziałem na kate­gorie wie­kowe w wypadku zgło­szenia mniej niż 3 par do każdej kate­gorii (roz­danie nagród w/g zaję­tych miejsc bez roz­dzie­lania na kate­gorie wie­kowe).
Orga­ni­zator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary, nagrody i upo­minki dla zawod­ników.
Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­racja Jeź­dziecka (FEI) ocze­kuje od wszyst­kich osób zaan­ga­żo­wa­nych w sport jeź­dziecki respek­to­wania wyda­nego przez FEI Kodeksu Postę­po­wania z Końmi, jak rów­nież prze­strze­gania zasady, ze dobro koni jest naj­waż­niejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględ­niane we współ­za­wod­nic­twie spor­towym oraz nie może być pod­po­rząd­ko­wane celom komer­cyjnym. Polski Związek Jeź­dziecki prosi wszystkie osoby zaan­ga­żo­wane w jaki­kol­wiek sposób w sporty konne, o prze­strze­ganie poniżej przed­sta­wio­nego kodeksu oraz zasady, ze dobro konia jest naj­waż­niejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszę­dzie uwzględ­niane w spor­tach kon­nych i nie może być pod­po­rząd­ko­wane współ­za­wod­nictwu spor­to­wemu ani innym celom np. komer­cyjny.
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­towań z konia do startu w zawo­dach, dobro konia musi stać ponad wszel­kimi innymi wyma­ga­niami. Dotyczy to stałej opieki, metod tre­ningu, sta­ran­nego obrządku, kucia i trans­portu.
II. Konie i jeźdzcy muszą być wytre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo­dach. Odnosi się to także do poda­wania leków i środków medycz­nych, zabiegów chi­rur­gicz­nych zagra­za­ją­cych dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przy­padków nad­uży­wania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwró­cenia szcze­gólnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie pod­łoża, pogodę, warunki sta­jenne, kon­dycje koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszel­kich starań, aby zapewnić koniom sta­ranna opiekę po zakoń­czeniu zawodów, a także huma­ni­tarne trak­to­wanie po zakoń­czeniu kariery spor­towej. Dotyczy to wła­ściwej opieki wete­ry­na­ryjnej obrażen odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­kojnej sta­rości, ewen­tu­alnie euta­nazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby dzia­ła­jące w spo­rcie jeź­dzieckim do sta­łego pod­no­szenia swoje wiedzy oraz umie­jęt­ności doty­czą­cych wszel­kich aspektów współ­pracy z koniem.
VI. Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem swojej wiedzy na temat rajdów dłu­go­dy­stan­so­wych odsy­łamy na stronę www.endurance.pl i do naj­now­szej książki P. Ewy Szar­skiej „Konne rajdy dłu­go­dy­stan­sowe”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
Zatwier­dzono: Komisja SRK PZJ – . 04.2014r

29. czerwca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Tags: , , , , | Możliwość komentowania Zapraszamy na Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej została wyłączona

Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

Poniżej pre­zen­tu­jemy kilka cie­ka­wo­stek z książki, która ukaże się już wkrótce

DSC_0442DSC_0070 — kopia (2)DSC_1186

10. czerwca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — Historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska

DSC_0070 — kopia (2)

Frag­ment książki „Konie hucul­skie — historia rasy“ K. Kwie­cińska-Olszewska:

Wla­tach 1996 – 2000 Nie­miec Man­fred Schulze, który w momencie wyru­szenia w drogę miał 53 lata, wraz z dwoma końmi hucul­skimi rumuń­skiej hodowli, ciem­no­bu­łanym wała­chem Puschkin (uro­dzony w 1989 roku) i jego pół­sio­strą, ciem­no­my­szatą klaczą Panca (uro­dzona w 1991 roku), pokonał 17459 kilo­me­trów. Była to pierwsza w historii zakoń­czona powo­dze­niem konna wyprawa dookoła świata. Cała trójka wyru­szyła znad Renu, z Geisen­heim, rodzinnej miej­sco­wości Schulze’a. Podró­żując na wschód, prze­byli obszary Nie­miec, Polski, Ukrainy, Rosji, Kazach­stanu, Mon­golii, Chin, Korei Połu­dniowej, Stanów Zjed­no­czo­nych (przez oceany konie były trans­por­to­wane samo­lotem) i wreszcie Holandii, z której w dobrej kon­dycji wró­cili do Nie­miec. W trakcie podróży powięk­szył się skład jej uczest­ników – dołą­czył do niej ska­ro­gniady ogierek Temujin, któ­rego Panca uro­dziła w 1999 roku na terenie USA, a któ­rego ojcem był ogier mon­golski. Swoją podróż Man­fred Schulze opisał w książce „Mit zwei Pferden um die Welt”.
Nie była to jedyna konna wyprawa Schulze’a. W 2005 roku pla­nował podróż wierz­chem z Nie­miec do Mon­golii. W drogę wyru­szył z Pusch­kinem i Temu­jinem (Panca padła w 2003 roku). Nie­stety po prze­byciu Czech, Austrii, Węgier, Rumunii i Buł­garii musiał zawrócić z powodu zaostrzenia prze­pisów gra­nicz­nych zwią­za­nych z ptasią grypą.

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN pod­jęło się wydania tej książki w nakła­dzie 1000 sztuk i ser­decznie zaprasza stad­niny, hodowców, ośrodki jeź­dzieckie oraz firmy zwią­zane z tema­tyką końską do zamiesz­czenia swojej reklamy, która umoż­liwi nam czę­ściowe pokrycia kosztów druku i wydania książki. Reklama będzie kolo­rowa, wydana na wyso­kiej jakości papierze w wiel­kości B5

Cena reklamy na jednej pełnej stronie to 1000 PLN, ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyku­pienia połowy strony za 500 PLN.

 W cenie reklamy otrzy­macie w pre­zencie 3 egzem­plarze naszej książki, a samo wydanie będzie pro­mo­wane na wszyst­kich więk­szych impre­zach doty­czą­cych koni hucul­skich, zatem jeste­ście Pań­stwo pewni, iż zamiesz­czone reklamy trafią prosto do odpo­wied­niej rzeszy odbiorców.

 Jeżeli jeste­ście Pań­stwo­za­in­te­re­so­wani powyższą ofertą, proszę do nas dzwonić +48 607 614 524 lub napisać kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

 

 

15. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fragment książki „Konie huculskie — historia rasy“ K. Kwiecińska-Olszewska została wyłączona

Konie huculskie — historia rasy“

Konie hucul­skie — historia rasy“ książka która ukaże się dru­kiem już wkrótce. Oprócz rysu histo­rycz­nego zawiera cie­ka­wostki o tych nie­zwy­kłych koniach. 

Wabigon - fot Joanna Będziejewska — kopiaDSC_0019

W książce można jeszcze zamie­ścić odpłatną kolo­rową reklamę. Zain­te­re­so­wa­nych proszę o kon­takt kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

13. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — historia rasy“ została wyłączona

Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014

Towa­rzy­skie Zawody w Spor­to­wych Raj­dach Kon­nych Orga­ni­zo­wane przez 

Stajnie koni Hucul­skich J.D Cie­ślik pod patro­natem Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki   i Rekre­acji Konnej  Polan 

dnia 11 MAJA 2014 

 

STAJNIA HUCULSKA,

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „DĘBINA”  M.J CIEŚLIK

PROPOZYCJE

TOWARZYSKICH  ZAWODOW

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

 

         Infor­macje ogólne

 

Orga­ni­zator:                                        Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN

                                               Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

Termin:                                                11 maj 2014 

Miejsce zawodów:                             Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

                                                 Dopisać adres:

Biuro zawodów:                                 walordobrochna@tlen.pl  tel.609 411 557

 

wpłaty na konto:                              Jaro­sław Cie­ślik Sarbka 14 64 – 700 Czarnków

                                                               48 8951 0009 0000 4545 3000 0010 

 

Kie­rownik zawodów:                         ………………………tel ……………………………..

 

Komisja sędziowska:         – prze­wod­ni­czący Anna Bronka , 

Komi­sarz — Kukawska Szulen

                                                              

                                                              

Komisja wete­ry­na­ryjna:   Boro­wiński Michał  – prze­wod­ni­czący

                                                               ……………………………………

Lekarz wet. zawodów:                      Michał Borowinski,Maja Bogucka ‚Piotr Sta­cho­wiak ,

Lekarz medyczny zawodów            Ambu­lans ratow­nicy

 

Prze­pisy:     Zawody roz­gry­wane będą zgodnie z niniej­szymi pro­po­zy­cjami.

 

         Pro­gram zawodów

 

ODPRAWA TECHNICZNA: około godziny 11

start : 12.00

                nie­dziela 11 maja  2014 godz. 7.30   przę­gląd wete­ry­na­ryjny Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

 

PRZEGLĄD WETERYNARYJNY:

                nie­dziela 11 maja   2014 przy stajni,

                godzina prze­glądu zostanie podania na odprawie

 

UDZIAŁ W ZAWODACH prze­wi­dziany jest dla JEŹDŹCÓW — AMATORÓW.

                Jed­nakże dopuszcza się udział par (zawodnik i koń)

·  aktu­alnie star­tu­ją­cych w raj­dach w zawo­dach szczebla regio­nal­nego w klasie LL (do 10 – 19 km),

 

 

 ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU :

 

1. Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły lata i zawod­ników od 10 roku życia na kucach i od 12 roku życia na dużych koniach.

 

1.1. dystans 19 km.

1.2. tętno mak­sy­malne 64 ud./min;

1.3. czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej –20 minut

Ist­nieje dwu­krotna moż­li­wość wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną.

1.4. kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 8– 10 km/h;

1.5. start  w gru­pach 2 – 3 oso­bo­wych;

1.6. czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety;

 

1.7.  punk­tacja

 

a) odwod­nienie konia:

1 – 2 sekundy (ocena A)      – 5 pkt;

3 – 4 sekundy (ocena B)      – 3 pkt;

5 i więcej sekund              – 0 pkt;

 

 

b) ruch:

bez zastrzeżeń (ocena A)  – 5 pkt;

nie­re­gu­larny (ocena B)      – 3 pkt;

kulawy                                  – eli­mi­nacja;

 

 

c) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną:

· do            3 minut włącznie            - 5 pkt;

· powyżej  3 do 6 minut włącznie   - 3 pkt;

· powyżej 6 do  8 minut włącznie   - 1 pkt;

· powyżej 8 minut                              - 0 pkt;

 

 

d) prze­kro­czenie normy czasu w górę  powo­duje eli­mi­nacje konia i zawod­nika;

 

 

 

Wygrywa para, która uzyska naj­większą liczbę punktów. W przy­padku równej liczby punktów lepsze miejsce zaj­muje para, która ma krótszy czas wej­ścia na bramkę wet. Jeżeli oceny są dalej jed­na­kowe, to wygrywa para z wyż­szymi oce­nami za ruch.

 

                infor­macja o trasie 

 

                               . Warunki startu

Zawodnik

· musi być ubez­pie­czony od NNW na czas rajdu (można wykupić na odprawie tech­nicznej)

· musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w tych kon­kret­nych zawo­dach.

· musi posiadać doku­ment toż­sa­mości. Zawod­nicy nie­peł­no­letni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub                                                                  

  praw­nych opie­kunów na start w tych zawo­dach.

· w czasie rajdu zawod­nika obo­wią­zuje twarde nakrycie głowy zapi­nane pod brodą i buty z obcasem lub   

  strze­miona z noskiem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata!!( oraz uży­wanie innego przed­miotu jako bata).

 

 

Koń

- w raj­dzie mogą brać udział konie, które ukoń­czyły czwarty rok życia/48 miesięcy/.

- nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz kar­miące (do 9 m- ca po wyźre­bieniu)

- każdy koń musi posiadać doku­ment iden­ty­fi­ka­cyjny ( pasz­port PZHK lub PZJ )

- koń musi posiadać aktu­alne szcze­pienia przeciw grypie

- w przy­padku kula­wizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopusz­czony do rajdu.

- nie będą dopusz­czone do rajdu konie nie­spo­kojne, nie dające się zbadać leka­rzowi wet. oraz konie sta­no­wiące          

  zagro­żenie dla bez­pie­czeń­stwa ludzi i innych koni.

 

                               V. Sprawy orga­ni­za­cyjne

          Stajnie przy­go­to­wane od dnia 10 maja  2014 (sobota), od godz. 14.oo. Ist­nieje moż­li­wość wcze­śniej­szego przy­jazdu — po uprzednim uzgod­nieniu z orga­ni­za­torem pod nr  tel. 609 411 557.

          Ist­nieje moż­li­wość odpłat­nego (30zł/dzień) zare­zer­wo­wania miejsca dla konia (boks +  sciółka +siano)

          Opłata star­towa wynosi –80 zł na konto lub w dzień odprawy

          Wyży­wienie i noc­legi we wła­snym zakresie – rezer­wacja noc­legów w oko­licz­nych domach pod tel. . 609 411 557

          Zgło­szenia należy prze­syłać do dnia 1. 05. 2014 r. na adres biura zawodów. Konie zgło­szone po 12 maja br. mogą być przy­jęte przez orga­ni­za­torów w miarę wol­nych miejsc.

                              

                               VI. Inne infor­macje

          Zawodnik bierze cał­ko­witą odpo­wie­dzial­ność za zdrowie swoje i konia.

          Orga­ni­zator nie ponosi żadnej odpo­wie­dzial­ności w razie wypadków i zacho­rowań zawod­ników, luzaków i koni, jak rów­nież w przy­padku kra­dzieży, znisz­czeń, pożarów i innych zda­rzeń loso­wych pod­czas zawodów lub trans­portu.

          Orga­ni­zator zastrzega sobie w szcze­gól­nych przy­pad­kach prawo zmiany pro­gramu zawodów.

          Orga­ni­zator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pamiąt­kowe nagrody rze­czowe.

         Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem swojej wiedzy na temat rajdów dłu­go­dy­stan­so­wych odsy­łamy na stronę www.endurance.pli do naj­now­szej książki p. Ewy Szar­skiej „Konne rajdy dłu­go­dy­stan­sowe”.

 

                               VII. Sprawy wete­ry­na­ryjne

Szcze­pienia ochronne prze­ciwko grypie koni. Obo­wią­zuje nastę­pu­jący schemat szcze­pień:

a. szcze­pienie pod­sta­wowe:

- pierwsze szcze­pienie – w dniu roz­po­częcia szcze­pień

- drugie szcze­pienie – nie wcze­śniej niż 21-go dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od pierw­szego szcze­pienia.

b. szcze­pienie przy­po­mi­na­jące:

- co 6 mie­sięcy od ostat­niego szcze­pienia (jest dopusz­czalny 21 dniowy okres karencji);

- żadne szcze­pienie przy­po­mi­na­jące nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawody.

 

                               VIII. Zakoń­czenie zawodów i roz­danie nagród –

         nie­dziela 11. 05. 2014 r, około godz. 18.00 (stroje galowe)

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM nowyyy wstaw pzj 

                I. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­towań konia do startu w zawo­dach, dobro konia musi stać

ponad wszel­kimi innymi wyma­ga­niami. Dotyczy to stałej opieki, metod tre­ningu, sta­ran­nego obrządku, kucia i trans­portu.

          Konie i jeźdźcy muszą być wytre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo­dach.

Odnosi się to także do poda­wania leków i środków medycz­nych, zabiegów chi­rur­gicz­nych zagra­ża­ją­cych dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przy­padków nad­uży­wania pomocy.

           III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwró­cenia szcze­gólnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię pod­łoża, pogodę, warunki sta­jenne, kon­dycję koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas podróży powrotnej z zawodów.

          Należy dołożyć wszel­kich starań, aby zapewnić koniom sta­ranną opiekę po zakoń­czeniu zawodów, a także huma­ni­tarne trak­to­wanie po zakoń­czeniu kariery spor­towej. Dotyczy to wła­ściwej opieki wete­ry­na­ryjnej obrażeń odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­kojnej sta­rości, ewen­tu­alnie euta­nazji.

          Zachęca się wszystkie osoby dzia­ła­jące w spo­rcie jeź­dzieckim do sta­łego pod­no­szenia swojej wiedzy oraz umie­jęt­ności doty­czą­cych wszel­kich aspektów współ­pracy z koniem.

 

13. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014 została wyłączona

← Older posts

Newer posts →