Przygotowanie Młodych Koni — Hucuły

Zapra­szamy na szko­lenie
PMK Hucuły — Przy­go­to­wanie Mło­dych Koni
Termin: 15 – 17 maja 2015
Loka­li­zacja:
Tarpan — Haj­nówka, Masiewo I (Stare) nr 34, 17 – 220 Narewka
woj. pod­la­skie ; Puszcza Bia­ło­wieska
tel. 793 455 702; (0 – 85) 685 87 44
www.masiewo.net
Pro­gram Przy­go­to­wanie Mło­dych Koni jest czę­ścią spe­cja­li­zo­wa­nego szko­lenia w ramach kom­plek­so­wego pro­gramu „Jeź­dziectwo Natu­ralne bez Tajemnic”.
Hucuły to wspa­niałe ale wyma­ga­jące więk­szej wiedzy w tre­ningu konie.
Pro­gram trzy­dnio­wego kursu obej­muje
wykłady z teorii jeź­dziectwa natu­ral­nego wraz z pro­jek­cjami mul­ti­me­dial­nymi oraz prak­tykę w round­pe­nach.
Oparty jest o naj­nowsze osią­gnięcia doty­czące beha­wio­ryzmu oraz tre­ningu natu­ral­nego łącząc nurty kilku naj­więk­szych szkół jeź­dziectwa natu­ral­nego. Obej­muje zagad­nienia z zakresu psy­cho­logii koni, beha­wio­ryzmu, budo­wania zaufania i przy­wództwa, nauki czy­tania koni, sys­temu komu­ni­kacji za pomocą języka Equus, technik
pierw­szego sio­dłania i pierw­szego wsia­dania, objeż­dżania, oswa­jania z kan­tarem i wędzi­dłem, odczu­lania, bez­pie­czeń­stwa.
Do dys­po­zycji kur­santów ośrodek oddaje siedem 3 – 6 let­nich, zupełnie suro­wych hucułów wol­nego chowu, prze­by­wa­ją­cych 24h na pastwi­skach.

Ist­nieje rów­nież moż­li­wość przy­jazdu z wła­snym koniem.

Szcze­góły na http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/public/cache/uploads/JNBT%20PMK%2015 – 17%2005%202015%20Tarpan.pdf

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

07. lutego 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przygotowanie Młodych Koni — Hucuły została wyłączona