Statut

STATUT

…………………………………

Roz­dział I

Posta­no­wienia Ogólne

§ 1

 1. Sto­wa­rzy­szenie nosi nazwę: „Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN” i zwane jest w dal­szej części Sta­tutu Sto­wa­rzy­sze­niem.

 2. Sto­wa­rzy­szenie może używać wyróż­nia­ją­cego je znaku gra­ficz­nego.

 3. Nazwa i znak gra­ficzny Sto­wa­rzy­szenia korzysta z ochrony prawnej.

§ 2

Sie­dzibą Sto­wa­rzy­szenia jest 64 – 000 Kościan Kata­rzynin ul Kościańska 1C

§ 3

Obszarem dzia­łania Sto­wa­rzy­szenia jest obszar Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. W przy­padku, gdy wymaga tego reali­zacja celów sta­tu­to­wych, Sto­wa­rzy­szenie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność także poza gra­ni­cami kraju.

§ 4

Sto­wa­rzy­szenie może być człon­kiem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­zacji o podobnym zakresie i cha­rak­terze dzia­łania, jak rów­nież może współ­pra­cować z takimi orga­ni­za­cjami.

§ 5

Sto­wa­rzy­szenie tworzy się na czas nie­okre­ślony.

Roz­dział II

Cele Sto­wa­rzy­szenia i spo­soby dzia­łania

§ 6

Celami Sto­wa­rzy­szenia są :

 1. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności orga­ni­za­cyjnej, pro­gra­mowej, koor­dy­nu­jącej w zakresie ini­cjo­wania, two­rzenia, wspie­rania działań osób fizycz­nych i praw­nych, a także innych pod­miotów zain­te­re­so­wa­nych dys­cy­pli­nami kon­nymi, w szcze­gól­ności two­rze­niem warunków do powszech­nego i bez­piecz­nego upraw­niania dys­cy­plin hip­picz­nych na rzecz dzieci, mło­dzieży i osób doro­słych a także orga­ni­zo­wania działań na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych,

 2. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności spor­towej, edu­ka­cyjnej, kul­tu­ralnej, tury­stycznej, rekre­acyjnej, inte­gra­cyjnej i pro­gra­mowej, w dys­cy­pli­nach kon­nych na rzecz dzieci, mło­dzieży i osób doro­słych, w tym osób nie­peł­no­spraw­nych,

 3. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności mającej na celu akty­wi­zację spo­łecz­ności lokalnej oraz pro­mo­wanie aktyw­nego stylu życia w szcze­gól­ności poprzez wspie­ranie i upo­wszech­nianie sportu, kul­tury fizycznej, rekre­acji oraz tury­styki i kra­jo­znaw­stwa,

 4. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności spo­łecznej i cha­ry­ta­tywnej,

 5. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności wspo­ma­ga­jącej rozwój wspólnot i spo­łecz­ności lokal­nych,

 6. repre­zen­to­wanie inte­resów osób i orga­ni­zacji pod­miotów zain­te­re­so­wa­nych dys­cy­pli­nami kon­nymi oraz inte­resów tych pod­miotów wobec władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych,

 7. pomoc w wymianie infor­macji, wiedzy i doświad­czeń między kra­jo­wymi, zagra­nicz­nymi i mię­dzy­na­ro­do­wymi orga­ni­za­cjami lub insty­tu­cjami o takim samym lub podobnym pro­filu dzia­łania,

 8. pro­mo­wanie i orga­ni­zacja wolon­ta­riatu.

§ 7

1. Sto­wa­rzy­szenie reali­zuje swoje cele, między innymi poprzez:

 1. ini­cjo­wanie two­rzenia i auto­ry­zo­wanie lokal­nych orga­ni­zacji zrze­sza­ją­cych osoby fizyczne i prawne, a także inne pod­miotów zain­te­re­so­wa­nych dys­cy­pli­nami kon­nymi,

 2. ini­cjo­wanie, orga­ni­zacja imprez jeź­dziec­kich i hodow­la­nych,

 3. orga­ni­zo­wanie obozów jeź­dziec­kich, imprez, wycie­czek zwią­za­nych z dys­cy­pli­nami kon­nymi,

 4. opra­co­wy­wanie kon­cepcji i wyty­czanie szlaków kon­nych,

 5. podej­mo­wanie ini­cjatyw o cha­rak­terze pro­mo­cyjnym i infor­ma­cyjnym w zakresie reali­zacji celów Sto­wa­rzy­szenia,

 6. orga­ni­zo­wanie dzia­łal­ności szko­le­niowej, oświa­towo – wycho­waw­czej i kul­tu­ralnej, tury­stycznej i wypo­czyn­kowej,

 7. orga­ni­zo­wanie dzia­łal­ności badawczo-roz­wo­jowej,

 8. orga­ni­zo­wanie dzia­łal­ności infor­ma­cyjno-wydaw­ni­czej,

 9. wspie­ranie dzieci i mło­dzieży w nauce jazdy konnej i wszel­kich dys­cy­plin kon­nych,

 10. two­rzenie i wdra­żanie stan­dardów edu­kacji i tre­ningu w zakresie jazdy konnej,

 11. pro­mo­wanie sportów hip­picz­nych,

 12. orga­ni­zacja i uczest­nictwo w impre­zach maso­wych pro­mu­ją­cych aktywny tryb życia i jeź­dziectwo,

 13. inte­gracja śro­do­wiska hodowców koni i jeźdźców,

 14. inspi­ro­wanie działań na rzecz odpo­wie­dzial­nego korzy­stania ze śro­do­wiska natu­ral­nego oraz ochrony kra­jo­brazu,

 15. orga­ni­zo­wanie i współ­or­ga­ni­zo­wanie imprez spor­to­wych, rekre­acyj­nych i tury­stycz­nych,

 16. uczest­ni­czenie w impre­zach spor­to­wych, rekre­acyj­nych, tury­stycz­nych i kul­tu­ral­nych,

 17. wspo­ma­ganie działań mają­cych na celu two­rzenie dogod­nych warunków do upra­wiania sportu, rekre­acji, roz­woju tury­styki,

 18. pro­wa­dzenie dzia­łal­ności szko­le­niowej,

 19. opra­co­wy­wanie i wyda­wanie książek, cza­so­pism, fol­derów oraz mate­riałów infor­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych,

 20. współ­pracę z jed­nost­kami admi­ni­stracji publicznej,

 21. reali­zo­wanie zle­co­nych zadań publicz­nych zwią­za­nych z reali­zacją celów sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­szenia,

 22. udzie­lanie infor­macji o swojej dzia­łal­ności, współ­pracę z mediami,

 23. podej­mo­wanie wszel­kich innych działań słu­żą­cych reali­zacji celów sta­tu­to­wych.

 24. wspie­ranie lokal­nych ini­cjatyw spo­łecz­nych w zakresie dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia,

§ 8

Sto­wa­rzy­szenie pro­wadzi dzia­łal­ność pożytku publicz­nego na rzecz ogółu spo­łecz­ności jako dzia­łal­ność nie­od­płatną lub odpłatną. Zakres odpłatnej lub nie­od­płatnej dzia­łal­ności pożytku publicz­nego obej­muje:

 1. dzia­łal­ność pozo­sta­łych orga­ni­zacji człon­kow­skich, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­waną (PKD 94.99.Z),

 2. pozasz­kolne formy edu­kacji spor­towej oraz zajęć spor­to­wych i rekre­acyj­nych (PKD 85.51.Z),

 3. pozo­stałe pozasz­kolne formy edu­kacji, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wane (PKD 85.59.B),

 4. pozo­stałą dzia­łal­ność zwią­zaną ze sportem (PKD 93.19.Z),

 5. pozo­stałą dzia­łal­ność wydaw­niczą (PKD 58.19.Z).

 6. dzia­łal­ność zwią­zaną z orga­ni­zacją targów, wystaw i kon­gresów (PKD 82.30.Z).

§ 9

 1. Sto­wa­rzy­szenie może usta­na­wiać wyróż­nienia i odznaki hono­rowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, jed­nostkom orga­ni­za­cyjnym nie posia­da­jącym oso­bo­wości prawnej zasłu­żonym dla celów reali­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie lub dla samego Sto­wa­rzy­szenia.

 2. Usta­na­wianie wyróż­nień i odznak, o któ­rych mowa w ust. 1, oraz ich nada­wanie należy do kom­pe­tencji Wal­nego Zebrania.

Roz­dział III

Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia, ich prawa i obo­wiązki

§ 10

Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia dzielą się na:

 1. członków zwy­czaj­nych,
 2. członków wspie­ra­ją­cych,
 3. członków hono­ro­wych.

§ 11

 1. Człon­kami zwy­czaj­nymi Sto­wa­rzy­szenia mogą być uzna­jący i popie­ra­jący cele Sto­wa­rzy­szenia peł­no­letni oby­wa­tele polscy, cudzo­ziemcy zamiesz­kali w Polsce i cudzo­ziemcy zamiesz­kali poza gra­ni­cami Polski, którzy:

  1. posia­dają pełną zdol­ność do czyn­ności praw­nych i nie są pozba­wieni praw publicz­nych,

  2. zło­żyli pisemną dekla­rację przy­stą­pienia do Sto­wa­rzy­szenia i zobo­wią­zali się prze­strzegać posta­no­wień Sta­tutu,

  3. uzy­skali poparcie, co naj­mniej dwóch członków Sto­wa­rzy­szenia.

 2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 lit. c) nie dotyczy zało­ży­cieli Sto­wa­rzy­szenia.

 3. Od odmowy przy­jęcia w poczet członków zwy­czaj­nych zain­te­re­so­wa­nemu przy­słu­guje prawo odwo­łania się do Wal­nego Zebrania w ter­minie 30 (trzy­dziestu) dni od daty dorę­czenia decyzji Zarządu. Zain­te­re­so­wany ma prawo udziału w Walnym Zebraniu w czasie roz­pa­try­wania jego odwo­łania. Uchwała Wal­nego Zebrania jest osta­teczna.

§ 12

Członek zwy­czajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sto­wa­rzy­szenia, a także prawo do:

 1. brania udziału w Walnym Zebraniu,

 2. aktyw­nego uczest­ni­czenia w dzia­łal­ności sta­tu­towej Sto­wa­rzy­szenia,

 3. zgła­szania opinii, wnio­sków i postu­latów doty­czą­cych dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia.

§ 13

Członek zwy­czajny obo­wią­zany jest do:

 1. god­nego repre­zen­to­wania Sto­wa­rzy­szenia i dbania o jego dobre imię,

 2. aktyw­nego udziału w dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia,

 3. prze­strze­gania Sta­tutu, regu­la­minów i uchwał władz Sto­wa­rzy­szenia,

 4. regu­lar­nego opła­cania składek człon­kow­skich.

§ 14

  1. Człon­kiem wspie­ra­jącym Sto­wa­rzy­szenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna nie posia­da­jąca oso­bo­wości prawnej zain­te­re­so­wana mery­to­ryczną dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­szenia, która zade­kla­ruje pomoc finan­sową, rze­czową lub inną formę wspie­rania Sto­wa­rzy­szenia i zostanie przy­jęta przez Zarząd na pod­stawie pisemnej dekla­racji.

  2. Członek wspie­ra­jący posiada prawo zgła­szania opinii, wnio­sków i postu­latów doty­czą­cych dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia oraz prawo uczest­nictwa w Walnym Zebraniu z głosem dorad­czym.

  3. Członek wspie­ra­jący jest obo­wią­zany do regu­lar­nego wywią­zy­wania się z dekla­ro­wa­nych świad­czeń oraz do prze­strze­gania Sta­tutu, regu­la­minów i uchwał władz Sto­wa­rzy­szenia.

  4. Członek wspie­ra­jący będący osobą prawną lub jed­nostką orga­ni­za­cyjną nie posia­da­jącą oso­bo­wości prawnej działa w Sto­wa­rzy­szeniu przez swo­jego przed­sta­wi­ciela.

§ 15

 1. Człon­kiem hono­rowym Sto­wa­rzy­szenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład i ma szcze­gólne zasługi dla roz­woju Sto­wa­rzy­szenia lub dzie­dzin obję­tych celami sta­tu­to­wymi Sto­wa­rzy­szenia.

 2. Człon­ko­stwo hono­rowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 3. Członek hono­rowy posiada wszystkie prawa członka zwy­czaj­nego, z wyłą­cze­niem czyn­nego i bier­nego prawa wybor­czego. Członek hono­rowy zwol­niony jest z obo­wiązku pła­cenia składek człon­kow­skich.

§ 16

 1. Człon­ko­stwo Sto­wa­rzy­szenia ustaje na skutek:

 1. dobro­wolnej rezy­gnacji z przy­na­leż­ności do Sto­wa­rzy­szenia zgło­szonej na piśmie Zarzą­dowi,

 2. śmierci członka,

 3. likwi­dacji lub utraty oso­bo­wości prawnej przez członka wspie­ra­ją­cego,

 4. wyklu­czenia uchwałą Zarządu w przy­padku:

  1. nie­prze­strze­gania posta­no­wień Sta­tutu, regu­la­minów lub uchwał władz Sto­wa­rzy­szenia,

  2. dzia­łania na szkodę Sto­wa­rzy­szenia,

  3. zale­gania z opłatą składek człon­kow­skich za dany rok kalen­da­rzowy.

 1. Od uchwały Zarządu o wyklu­czeniu człon­kowi przy­słu­guje prawo odwo­łania do Wal­nego Zebrania Członków.

 2. Odwo­łanie, o którym mowa w ust. 2 może zostać wnie­sione w ter­minie 30 dni od dnia dorę­czenia uchwały o wyklu­czeniu za pośred­nic­twem Zarządu.

 3. Uchwała Wal­nego Zebrania Członków roz­strzy­ga­jąca odwo­łanie jest osta­teczna.

 4. Do czasu roz­strzy­gnięcia odwo­łania członek Sto­wa­rzy­szenia jest zawie­szony w pra­wach członka.

Roz­dział IV

Władze Sto­wa­rzy­szenia

§ 17

Wła­dzami Sto­wa­rzy­szenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Komisja Rewi­zyjna,
 3. Zarząd.

§ 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewi­zyjnej trwa 4 lata i kończy się po zatwier­dzeniu spra­wozdań z dzia­łal­ności władz Sto­wa­rzy­szenia i udzie­laniu im abso­lu­to­rium za ostatni rok obro­towy

§ 19

Zarząd i Komisja Rewi­zyjna są wybie­rane przez Walne Zebranie w wybo­rach taj­nych lub jaw­nych, sto­sownie do uchwały Wal­nego Zebrania Członków. Zarząd i Komisję Rewi­zyjną na pierwszą kadencję, która upłynie z dniem zatwier­dzenia spra­woz­dania finan­so­wego za 2016 rok, wybiera Zebranie Zało­ży­ciel­skie Sto­wa­rzy­szenia.

§ 20

 1. Walne Zebranie członków jest naj­wyższą władzą Sto­wa­rzy­szenia.

 2. W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem sta­no­wiącym – człon­kowie zwy­czajni,

 2. z głosem dorad­czym – człon­kowie wspie­ra­jący, człon­kowie hono­rowi oraz zapro­szeni goście.

 1. Człon­kowie mogą uczest­ni­czyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wyko­nywać prawo głosu oso­bi­ście albo przez peł­no­moc­nika. Peł­no­moc­nictwo powinno być udzie­lone na piśmie pod rygorem nie­waż­ności i dołą­czone do pro­to­kołu.

§ 21

 1. Walne Zebranie może być zwy­czajne lub nad­zwy­czajne.

 2. Zwy­czajne Walne Zebranie zwo­ły­wane jest przez Zarząd, co naj­mniej raz w roku.

 3. Nad­zwy­czajne Walne Zebranie może być zwo­łane w każdym czasie z wła­snej ini­cja­tywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewi­zyjnej albo na wniosek 1/3 (jednej trze­ciej) członków Sto­wa­rzy­szenia zło­żony do Zarządu Sto­wa­rzy­szenia, w ter­minie 30 (trzy­dziestu) dni od daty zgło­szenia wniosku.

 4. O ter­minie, miejscu i porządku obrad Wal­nego Zebrania, Zarząd powia­damia członków Sto­wa­rzy­szenia pisemnie lub na wska­zane Zarzą­dowi przez członków adresy e-mail, na co naj­mniej na 14 dni przed ter­minem jego prze­pro­wa­dzenia.

§ 22

Do kom­pe­tencji Wal­nego Zebrania należy,

 1. wyty­czanie kie­runków dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia i uchwa­lanie pro­gramów dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia,

 2. roz­pa­try­wanie i zatwier­dzenie spra­wozdań z dzia­łal­ności Zarządu i Komisji Rewi­zyjnej,
 3. udzie­lanie abso­lu­to­rium członkom Zarządu, Komisji Rewi­zyjnej z wyko­nania przez nich obo­wiązków,
 4. uchwa­lanie zmian sta­tutu Sto­wa­rzy­szenia,
 5. wybór i odwo­łanie członków Zarządu, Komisji Rewi­zyjnej,
 6. roz­pa­try­wanie odwołań od uchwał Zarządu w spra­wach człon­kow­skich,
 7. nada­wanie człon­ko­stwa hono­ro­wego,
 8. usta­lanie wyso­kości składek człon­kow­skich,
 9. pod­jęcie uchwały o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia i prze­zna­czeniu jego majątku,
 10. podej­mo­wanie uchwał w innych spra­wach wnie­sio­nych pod obrady.

§ 23

 1. Uchwa­ły­Wal­nego Zebrania, z zastrze­że­niem odmien­nych posta­no­wień Sta­tutu, zapa­dają zwykłą więk­szo­ścią głosów w obec­ności:

  1. w pierw­szym ter­minie, przy obec­ności co naj­mniej połowy ogólnej liczby członków upraw­nio­nych do gło­so­wania,

  2. w drugim ter­minie, wyzna­czonym w tym samym dniu 30 minut póź­niej od pierw­szego ter­minu – bez względu na liczbę osób upraw­nio­nych do gło­so­wania.

 1. Uchwały podej­mo­wane są w gło­so­waniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o prze­pro­wa­dzeniu gło­so­wania w trybie tajnym. 

§ 24

 1. Zarząd kie­ruje cało­kształtem dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia zgodnie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami, uchwa­łami Wal­nego Zebrania, repre­zen­tuje Sto­wa­rzy­szenie na zewnątrz i ponosi odpo­wie­dzial­ność przed Walnym Zebra­niem.

 2. Człon­kami Zarządu mogą być tylko osoby posia­da­jące pełną zdol­ność do czyn­ności praw­nych, które nie były ska­zane pra­wo­mocnym wyro­kiem za prze­stęp­stwo umyślne ści­gane z oskar­żenia publicz­nego lub prze­stęp­stwo skar­bowe.

 3. Zarząd składa się z 3 członków, wybra­nych na Walnym Zebraniu.

 4. Człon­kowie Zarządu wybie­rają ze swego grona na pierw­szym posie­dzeniu pre­zesa.

 5. Ukon­sty­tu­owanie się Zarządu powinno nastąpić nie póź­niej niż w ciągu 7 dni od daty wyborów.

 6. W przy­padku ustą­pienia członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd na zwol­nione miejsce doko­op­to­wuje nowego członka z tym, że liczba osób pocho­dzą­cych z koop­tacji nie może być większa niż 1/3 składu.

 7. Doko­op­to­wani człon­kowie Zarządu muszą być zatwier­dzeni przez naj­bliższe Walne Zebranie. W przy­padku nie­za­twier­dzenia przez Walne Zebranie Członków należy dokonać wyborów uzu­peł­nia­ją­cych.

§ 25

1. Do kom­pe­tencji Zarządu należy:

 1. reali­zacja uchwał Wal­nego Zebrania,

 2. spra­wo­wanie zarządu nad mająt­kiem i fun­du­szami Sto­wa­rzy­szenia,

 3. pla­no­wanie rocz­nego budżetu i spo­rzą­dzanie spra­wozdań z jego wyko­nania,

 4. zwo­ły­wanie Wal­nego Zebrania,

 5. podej­mo­wanie uchwał w spra­wach człon­kow­skich (przyj­mo­wanie, skre­ślanie, wyklu­czanie, zawie­szanie w pra­wach członka).

 6. roz­pa­try­wanie sporów pomiędzy człon­kami, powsta­łych na tle dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia.

  1. Posie­dzenia Zarządu odby­wają się w miarę potrzeb.

  2. Posie­dzenia są pro­to­ko­ło­wane.

  3. Uchwały zapa­dają zwykłą więk­szo­ścią głosów w obec­ności co naj­mniej dwóch członków Zarządu.

§ 26

 1. Komisja Rewi­zyjna jest organem Sto­wa­rzy­szenia powo­łanym do spra­wo­wania kon­troli nad jego dzia­łal­no­ścią.

 2. Komisja Rewi­zyjna składa się z 3 członków, którzy wybie­rają spo­śród siebie prze­wod­ni­czą­cego.

 3. Człon­kowie Komisji Rewi­zyjnej:

a) nie mogą być człon­kami zarządu ani pozo­stawać z nimi w związku mał­żeń­skim, we wspólnym pożyciu, w sto­sunku pokre­wień­stwa, powi­no­wactwa lub pod­le­głości służ­bowej,

b) nie byli ska­zani pra­wo­mocnym wyro­kiem za prze­stęp­stwo umyślne ści­gane z oskar­żenia publicz­nego lub prze­stęp­stwo skar­bowe,

c) nie otrzy­mują z tytułu peł­nienia funkcji wyna­gro­dzenia.

§ 27

 1. Do zakresu dzia­łania Komisji Rewi­zyjnej, oprócz innych spraw prze­wi­dzia­nych przez prawo lub niniejszy Statut, należy:

 1. kon­tro­lo­wanie, co naj­mniej raz w roku, cało­kształtu dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem gospo­darki finan­sowej, stanu majątku i spo­sobu zarzą­dzania tym mająt­kiem przez Zarząd oraz wyko­ny­wania przez Zarząd uchwał Wal­nego Zebrania,

 2. roz­pa­try­wanie i opi­nio­wanie spra­wozdań,

 3. wystę­po­wanie do Wal­nego Zebrania lub do Zarządu z odpo­wied­nimi wnio­skami wyni­ka­ją­cymi z kon­troli,

 4. skła­danie na Walnym Zebraniu spra­woz­dania ze swojej dzia­łal­ności i wystę­po­wanie z wnio­skiem w sprawie abso­lu­to­rium dla Zarządu,

 5. żądanie zwo­łania Nad­zwy­czaj­nego Wal­nego Zebrania w razie stwier­dzenia nie­wy­wią­zy­wania się przez Zarząd z jego sta­tu­to­wych obo­wiązków,

 6. zwo­ły­wanie w razie uza­sad­nionej potrzeby posie­dzenia Zarządu,

2. Uchwały Komisji Rewi­zyjnej zapa­dają zwykłą więk­szo­ścią głosów na posie­dze­niach lub poprzez wyko­rzy­sty­wanie środków poro­zu­mie­wania się na odle­głość.

§ 28

Człon­kowie Komisji Rewi­zyjnej mają prawo brać udział z głosem dorad­czym w posie­dze­niach Zarządu.

Roz­dział V

Oddziały Sto­wa­rzy­szenia

§ 29

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia, na wniosek 20 członków lub z wła­snej ini­cja­tywy, może wyrazić zgodę na utwo­rzenie Oddziału Sto­wa­rzy­szenia i wybór jego władz.

§ 30

Wła­dzami Oddziału są:

    1. Walne Zebranie Oddziału,
    2. Zarząd Oddziału.

§ 31

    1. Walne Zebranie Oddziału zwo­ły­wane jest przez wła­ściwy Zarząd Oddziału, przy czym pierwsze Walne Zebranie Oddziału zwo­ły­wane jest przez Zarząd Sto­wa­rzy­szenia.

    2. Miejsce i porządek obrad powinny być podane do wia­do­mości członków Oddziału nie póź­niej niż na 14 dni przed datą Zgro­ma­dzenia.

§ 32

Do kom­pe­tencji Wal­nego Zebrania Oddziału należy:

  1. uchwa­lanie kie­runków dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia na swoim terenie oraz rocz­nych planów pracy i budżetu,

  2. coroczne roz­pa­try­wanie spra­woz­dania i udzie­lanie abso­lu­to­rium Zarzą­dowi Oddziału,

  3. co cztery lata wybór Zarządu Oddziału.

§ 33

Zarząd Oddziału wybie­rany jest w skła­dzie 3 członków, w tym Prze­wod­ni­czą­cego, Wice­prze­wod­ni­czą­cego i Skarb­nika.

§ 34

Do kom­pe­tencji Zarządu Oddziału należy:

  1. bie­żąca koor­dy­nacja i kon­trola funk­cjo­no­wania Oddziału,

  2. wyko­ny­wanie uchwał władz Sto­wa­rzy­szenia oraz Wal­nego Zebrania Oddziału,

  3. opra­co­wy­wanie pro­jektów budżetu oraz zarzą­dzanie finan­sami pozo­sta­ją­cymi w jego dys­po­zycji,

  4. repre­zen­to­wanie Oddziału na zewnątrz,

  5. skła­danie corocznie Zwy­czaj­nemu Wal­nemu Zebraniu spra­woz­dania z dzia­łal­ności Oddziału za poprzedni rok kalen­da­rzowy.

§ 35

Cele, zadania i szcze­gó­łowe zasady funk­cjo­no­wania Oddziału określa Zarząd w odrębnej uchwale.

Roz­dział VI

Majątek i fundusze

§ 36

  1. Majątek Sto­wa­rzy­szenia sta­nowią jego fun­dusze oraz prawa i skład­niki mająt­kowe.

  2. Majątek Sto­wa­rzy­szenia powstaje ze składek człon­kow­skich, daro­wizn, dotacji, zapisów, spadków, dochodów
   z majątku Sto­wa­rzy­szenia, ofiar­ności publicznej, pobie­ra­nych wpłat i opłat, dochodów z imprez, wydaw­nictw, kursów, szkoleń, dzia­łal­ności gospo­dar­czej.

  3. Majątek Sto­wa­rzy­szenia służy dzia­łal­ności sta­tu­towej Sto­wa­rzy­szenia.

§ 37

Do repre­zen­to­wania Sto­wa­rzy­szenia oraz do skła­dania oświad­czeń woli w zakresie praw i obo­wiązków mająt­ko­wych Sto­wa­rzy­szenia wyma­gane jest współ­dzia­łanie dwóch członków Zarządu.

§ 38

Zabrania się:

 1. udzie­lania poży­czek lub zabez­pie­czania zobo­wiązań mająt­kiem Sto­wa­rzy­szenia w sto­sunku do jego członków, członków organów lub pra­cow­ników oraz osób, z któ­rymi człon­kowie, człon­kowie organów oraz pra­cow­nicy Sto­wa­rzy­szenia pozo­stają w związku mał­żeń­skim, we wspólnym pożyciu albo w sto­sunku pokre­wień­stwa
  lub powi­no­wactwa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wactwa w linii bocznej do dru­giego stopnia
  albo są zwią­zani z tytułu przy­spo­so­bienia, opieki lub kura­teli, zwa­nych dalej „oso­bami bli­skimi“,

 2. prze­ka­zy­wania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pra­cow­ników oraz ich osób bli­skich,
  na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, w szcze­gól­ności, jeżeli prze­ka­zanie
  to nastę­puje bez­płatnie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach,

 3. wyko­rzy­sty­wania majątku na rzecz członków, członków organów lub pra­cow­ników oraz ich osób bli­skich
  na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, chyba że to wyko­rzy­stanie bez­po­średnio wynika z celu sta­tu­to­wego,

 4. zakupu towarów lub usług od pod­miotów, w któ­rych uczest­niczą człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia, człon­kowie
  jego organów lub pra­cow­nicy oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich
  lub po cenach wyż­szych niż ryn­kowe.

§ 39

Rokiem obro­towym Sto­wa­rzy­szenia jest rok kalen­da­rzowy, z tym, że pierwszy rok obro­towy upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

Roz­dział VII

Posta­no­wienia koń­cowe

§ 40

Uchwa­lenie Sta­tutu, jego zmiana oraz pod­jęcie uchwały o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia wymaga kwa­li­fi­ko­wanej więk­szości 2/3 głosów:

1) w pierw­szym ter­minie, przy obec­ności co naj­mniej połowy ogólnej liczby członków upraw­nio­nych do gło­so­wania,

2) w drugim ter­minie, wyzna­czonym w tym samym dniu 30 minut póź­niej od pierw­szego ter­minu – bez względu na liczbę osób upraw­nio­nych do gło­so­wania.

§ 41

  1. Podej­mując uchwałę o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia, Walne Zebranie Członków określa sposób prze­pro­wa­dzenia likwi­dacji oraz prze­zna­czenia majątku Sto­wa­rzy­szenia.

  2. Likwi­da­torem jest Zarząd, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwi­da­torów.