Zapraszamy na IX Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLANZwiązek Hodowców Koni Wiel­ko­pol­skich

ser­decznie zapra­szają wszyst­kich Hodowców i Miło­śników koni hucul­skich do wzięcia udziału w

IX Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­nacie Koni Hucul­skich — 30.08.2014 oraz w

Nad­war­ciań­skim Raj­dzie Konnym Ziemi Średz­kiej — 31.08.2014

TERMIN CZEMPIONATU: 30 sier­pień 2014 /sobota/
Miejsce: STAJNIA SADYBA BOGUSZYNEK 9 gm. Nowe Miasto nad Wartą
Rodzaj zawodów: próba dziel­ności i ścieżka eli­mi­na­cyjna do kra­jo­wego czem­pio­natu

Komisja Sędziowska:
Prze­wod­ni­czący: Andrzej Goraus
Człon­kowie: Pau­lina Peckiel — PZHK War­szawa, Miro­sław Konar­czak — ZHK Wlkp.
Gospo­darz toru: Andrzej Goraus
Obsługa tech­niczno-infor­ma­tyczna: Robert Baliński – ZHK Wlkp.
Obsługa wete­ry­na­ryjna: lek. wet. Jerzy Byliński
Lekarz zawodów: lek. med. Mał­go­rzata Gład­kowska
Zabez­pie­czenie med.: Karetka pogo­towia,

Orga­ni­zator zapewnia wyna­jęcie w wypad­kach loso­wych zawo­do­wego pod­ku­wacza.
W zawo­dach prze­wi­dziano udział max. 5 ogierów i 12 klaczy — próba dziel­ności i 13 w eli­mi­na­cjach.
Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 19 sierpnia 2014.

For­mu­larz zgło­sze­niowy do pobrania   For­mu­larz zglo­sze­niowy I

Opłaty:
CZEMPIONAT HUCULSKI — 130 zł wpi­sowe od konia prze­lewem (lub 185 zł w dniu zawodów gotówką)
NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ– 145 zł wpi­sowe od konia prze­lewem (lub 185 zł. w dniu zawodów gotówką)
CZEMPIONATRAJD razem – 215 zł wpi­sowe od konia (lub 275 zł. w dniu zawodów gotówką)

W zakresie wpi­so­wego orga­ni­zator zapewnia : siano, słoma + talon obia­dowy dla zawod­nika.
Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta: 1110204027 00001302 11205137.

UWAGA! ! ! Zgło­szenie ważne po uisz­czeniu opłaty wpi­sowej na podany nr konta.
Proszę zabrać ze sobą potwier­dzenie wpłaty!

W przy­padku rezy­gnacji z udziału w zawo­dach wpłaty nie pod­le­gają zwro­towi.

Zawody odbywać będą się na terenie piasz­czysto tra­wia­stym o pow.10 ha pofał­do­wanym.

Konie bio­rące udział w zawo­dach będą pod­dane oglę­dzinom lek. wet., wyma­gane szcze­pienia ochronne zgodne z prze­pi­sami PZJ.

Warunki dla koni: boksy dla klaczy i ogierów.

Orga­ni­zator ubez­piecza zawody od NW, wyma­gane ubez­pie­czenie jeźdźca na dzień zawodów.

Orga­ni­zator zapewnia nagrody za udział w czem­pio­nacie: flots, oko­licz­no­ściowe, dyplomy, sta­tu­etki, puchary.

PROGRAM CZEMPIONATU :

  • 08.00 odprawa tech­niczna
  • 09 – 11.00 ocena koni
  • 12.00 odprawa tech­niczna przed próbą dziel­ności
  • 14.30 odprawa tech­niczna do ścieżki – eli­mi­nacje
  • około 16.30 ogło­szenie wyników, deko­racja uczest­ników zawodów

Kon­takt z Orga­ni­za­torem i adres:
Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą, Bogu­szynek 9, Tel: 612875114
KRS: 0000445374, NIP: 7861698773
Nr konta: 1110204027 00001302 11205137
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
www.stowarzyszenie-polan.eu

Orga­ni­zator nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów.

Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu/

25. lipca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na IX Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich została wyłączona