Zapraszamy na Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej

ogloszenie rajd

Pro­gram zawodów

Pla­no­wane kon­kursy:
 — Kon­kurs nr 1 — kate­goria P na dystansie 42,6 km
 — Kon­kurs nr 2 — kate­goria L na dystansie 21,3 km
 — Kon­kurs nr 3 — kate­goria LL na dystansie 19,7 km
Kon­kursy 1, 2 roze­grane zostaną w ramach zawodów kra­jo­wych kat. B. W kon­kursie nr 3 mogą star­tować towa­rzysko zawod­nicy bez licencji PZJ/WZJ.

Sobota — 30 sierpnia 2014 r
Godzina 18.00 — prze­gląd wete­ry­na­ryjny
Godzina 20.00 — odprawa tech­niczna

Nie­dziela — 31 sierpnia 2014 r

Godzina 8.00 — start do

KONKURSU 1 kat. P — dystans 42,6 km na normę czasu (pętlę: 21,3 km: 21,3 km) — trasa: 21,3 km — (42,6) km, km 42,6 Liczba pętli 2
Bramki wete­ry­na­ryjne:
km 21,3 obo­wiąz­kowy odpo­czynek 40 min
km 42,6 meta
Zasady roz­gry­wania Kon­kurs klasy P zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów. Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 5 lat i zawod­ników od 13 roku życia.

Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 40 a 79 km roz­gry­wane w ciągu jed­nego dnia.
2. Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Dystans musi być podzie­lony na co naj­mniej 2 odcinki (ostatni nie powi­nien być dłuższy od poprzed­niego) z bramka wete­ry­na­ryjna i obo­wiąz­kowym odpo­czyn­kiem koni wyno­szącym minimum 30 min.
5. Czas przed­sta­wienia konia do badania po każdym odcinku i na mecie wynosi 20 minut.
6. Zawodnik ma moż­li­wość dwu­krot­nego wej­ścia z koniem do badania na pierwsza bramkę wete­ry­na­ryjna oraz jed­no­krot­nego na bramkę kon­cową.
7. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 –16 km/h mie­rzona na metach odcinków i na mecie koń­cowej. Pred­kość mak­sy­malna może być obni­żona do 14km/h.
8. Limit pręd­kości obo­wią­zuje na każdym odcinku. Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół na każdym odcinku trasy powo­duje eli­mi­nacje.
9. Czas prze­jazdu odcinków zamy­kany jest na bramce wete­ry­na­ryjnej, a całego dystansu na linii mety.
10. Zwy­cięska para z naj­większą liczba uzy­ska­nych punktów. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje mniejsza suma czasów wejść na bramki wete­ry­na­ryjne. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt
kulawy – eli­mi­nacja
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt
powyżej 6 minut – 0 pkt
e) pręd­kość prze­jazdu
10 do 11 km/h – 1 pkt
>11 do 12 km/h – 2 pkt
>12 do 13 km/h – 3 pkt
>13 do 14 km/h – 4 pkt
>14 do 15 km/h – 5 pkt
>15 do 16 km/h – 6 pkt

Godzina 9.00 — start do
KONKURSU 2 kat. L – dystans 21,3 km na normę czasu (pętla: 21,3 km) – bramka wete­ry­na­ryjna – na mecie. Zasady roz­gry­wania kon­kursu klasy L zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów.
Kon­kurs klasy L
Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 4 lata i zawod­ników od 12 roku życia.
Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 20 a 39 km roz­gry­wane w ciągu jed­nego dnia.
2. Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej wynosi 20 minut.
5. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 10 – 14 km/h.
6 Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół powo­duje eli­mi­nacje.
7. Czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Zwy­cięska para z naj­większą liczba uzy­ska­nych punktów. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje mniejsza suma czasów wejść na bramki wete­ry­na­ryjne. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i
doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt.
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt.
kulawy – eli­mi­nacja 10
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.
powyżej 6 minut – 0 pkt.
d) pręd­kość prze­jazdu
10 do 11 km/h – 1 pkt
>11 do 12 km/h – 2 pkt
>12 do 13 km/h – 3 pkt
>13 do 14 km/h – 4 pkt

Godzina 10.00 — start do
KONKURSU 3 kat. LL – dystans 18, km na normę czasu (2 x pętla: 9,5 km)
– bramka wete­ry­na­ryjna – na mecie.

Zasady roz­gry­wania kon­kursu klasy LL zgodne z regu­la­minem dys­cy­pliny obo­wią­zu­jącym w dniu zawodów.
Kon­kurs klasy LL
Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły 4 lata i zawod­ników od 10 roku życia na kucach/od 12 roku życia na koniach.
Zasady roz­gry­wania:
1. Dystanse pomiędzy 10 a 19 km.
2 Tętno mak­sy­malne konia — 64 ud./min.
3. Start indy­wi­du­alny lub w gru­pach.
4. Czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej wynosi 20 minut.
5. Kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 8 – 14 km/h.
6 Prze­kro­czenie normy czasu (pręd­kości) w górę lub w dół powo­duje eli­mi­nacje.
7. Czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
8. Zwy­cięska para, która uzy­skała naj­wyższy wynik punk­towy. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i
doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych. Zwy­cięska para, która uzy­skała naj­wyższy wynik punk­towy. W przy­padku równej liczby punktów uzy­ska­nych przez kilka par o zajętym wyż­szym miejscu decy­duje krótszy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną. Komisja wete­ry­na­ryjna bada ruch oraz wszystkie para­metry meta­bo­liczne koni i doko­nuje wpisu wyników w kar­tach wete­ry­na­ryj­nych.
a) ruch:
bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt.
nie­re­gu­larny (ocena B) – 1 pkt.
kulawy – eli­mi­nacja
b) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjna:
do 3 minut włącznie – 3 pkt.
powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.
powyżej 6 minut – 0 pkt.
c) pręd­kość prze­jazdu
8 do 9 km/h – 1 pkt
>9 do 10 km/h – 2 pkt
>10 do 11 km/h – 3 pkt
>11 do 12 km/h – 4 pkt
>12 do 13 km/h – 5 pkt
>13 do 14 km/h – 6 pkt

Godzina 14.30
Ogło­szenie wyników, wrę­czenie nagród, zakoń­czenie zawodów.

Infor­macje o trasie
Pętlę o dłu­gości: 9,5km i 21,3 km;
Pod­łoże: piasz­czyste, tra­wiaste, żwi­rowe, asfalt. Trasa prze­biega dro­gami polnymi i leśnymi, czę­ściowo szosa asfal­towa (ok. 0,2 km) pro­wa­dzą­cymi pomiędzy polami, dolina oraz wałem rzeki Warty.
Róż­nica wznie­sień na pętli do 40 metrów.

Sprawy wete­ry­na­ryjne
Lp Funkcja Imię i nazwisko telefon
1. Powia­towy lekarz wete­ry­narii Dariusz Kar­czewski 503 312 602
2. Dyżurny lekarz wete­ry­narii w lecz­nicy
3. Lekarz wete­ry­narii zawodów Piotr Szpo­tański
Szcze­pienia ochronne prze­ciwko grypie koni.
Obo­wią­zuje nastę­pu­jący schemat szcze­pień:
a. szcze­pienie pod­sta­wowe:
« pierwsze szcze­pienie – w dniu roz­po­częcia szcze­pień
« drugie szcze­pienie – nie wcze­śniej niż 21 dnia i nie póź­niej niz 92 dnia od pierw­szego szcze­pienia.
b. szcze­pienie przy­po­mi­na­jące:
« co 6 mie­sięcy od ostat­niego szcze­pienia (jest dopusz­czalny 21 dniowy okres karencji); żądne szcze­pienie przy­po­mi­na­jące nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawody.

Sprawy orga­ni­za­cyjne
Opłaty:
Kon­kurs
Wpi­sowe Opł. Anty­do­pin­gowa
Opłata 145 zł z boksem, opłata na zawo­dach 185 zł.
Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN. Potwier­dzenie wpłaty zawodnik musi posiadać pod­czas reje­stracji na zawo­dach odbie­rając numer star­towy.
Nr konta: 1110204027 00001302 11205137
UWAGA: Zgło­szenia koni, za które do dnia 16.08.2014 r. nie zostanie wnie­siona opłata uwa­żane będą za nie­po­twier­dzone.
Zgło­szenia proszę nad­syłać -
e-mail: rosinski.mirek@gmail.com, kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
Zgło­szenia osta­teczne tylko do dnia 16. 08. 2014 r
(zgło­szenie po ter­minie powo­duje wzrost wpi­so­wego o 50%)
Zgło­szenie na zawody jest jed­no­cze­śnie przy­ję­ciem obo­wiązku wnie­sienia w/w opłat.
Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu/
Cate­ring na miejscu zawodów

Warunki startu i nie­zbędne doku­menty
Obo­wią­zuje doku­men­tacja dla konia i zawod­nika zgodna z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Jeź­dziec­kiego.
W kon­kur­sach 1 i 2 mogą star­tować zawod­nicy zare­je­stro­wani w PZJ/WZJ i posia­da­jący aktu­alna licencje spor­towa PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać aktu­alna licencje WZJ lub PZJ oraz Pasz­port PZJ lub PZHK. W kon­kursie nr.3 mogą star­tować zawod­nicy nie zrze­szeni (bez licencji PZJ/WZJ) –obo­wią­zuje posia­danie waż­nych badan lekar­skich oraz ubez­pie­czenia od NNW, a osoby nie­peł­no­letnie
zgody rodziców lub opie­kunów praw­nych na start w zawo­dach. Wszystkie konie muszą posiadać doku­menty iden­ty­fi­ka­cyjne z waż­nymi szcze­pie­niami p/grypie koni. W czasie rajdu i tre­ningu przed zawo­dami zawod­nika obo­wią­zuje twarde nakrycie głowy (kask z ate­stem) zgodne z prze­pi­sami obuwie oraz este­tyczny ubiór. W przy­padku braków w doku­men­tacji jeźdzca lub konia para nie będzie
dopusz­czona do startu w zawo­dach.

Inne infor­macje
Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo do wpro­wa­dzenia zmian w pro­gramie zawodów, rezy­gnacji z orga­ni­zacji kon­kursu w przy­padku zgło­szenia mniej niz 3 par do danej klasy kon­kursu oraz rezy­gnacji z pro­wa­dzenia kla­sy­fi­kacji z podziałem na kate­gorie wie­kowe w wypadku zgło­szenia mniej niż 3 par do każdej kate­gorii (roz­danie nagród w/g zaję­tych miejsc bez roz­dzie­lania na kate­gorie wie­kowe).
Orga­ni­zator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary, nagrody i upo­minki dla zawod­ników.
Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­racja Jeź­dziecka (FEI) ocze­kuje od wszyst­kich osób zaan­ga­żo­wa­nych w sport jeź­dziecki respek­to­wania wyda­nego przez FEI Kodeksu Postę­po­wania z Końmi, jak rów­nież prze­strze­gania zasady, ze dobro koni jest naj­waż­niejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględ­niane we współ­za­wod­nic­twie spor­towym oraz nie może być pod­po­rząd­ko­wane celom komer­cyjnym. Polski Związek Jeź­dziecki prosi wszystkie osoby zaan­ga­żo­wane w jaki­kol­wiek sposób w sporty konne, o prze­strze­ganie poniżej przed­sta­wio­nego kodeksu oraz zasady, ze dobro konia jest naj­waż­niejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszę­dzie uwzględ­niane w spor­tach kon­nych i nie może być pod­po­rząd­ko­wane współ­za­wod­nictwu spor­to­wemu ani innym celom np. komer­cyjny.
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­towań z konia do startu w zawo­dach, dobro konia musi stać ponad wszel­kimi innymi wyma­ga­niami. Dotyczy to stałej opieki, metod tre­ningu, sta­ran­nego obrządku, kucia i trans­portu.
II. Konie i jeźdzcy muszą być wytre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo­dach. Odnosi się to także do poda­wania leków i środków medycz­nych, zabiegów chi­rur­gicz­nych zagra­za­ją­cych dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przy­padków nad­uży­wania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwró­cenia szcze­gólnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie pod­łoża, pogodę, warunki sta­jenne, kon­dycje koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszel­kich starań, aby zapewnić koniom sta­ranna opiekę po zakoń­czeniu zawodów, a także huma­ni­tarne trak­to­wanie po zakoń­czeniu kariery spor­towej. Dotyczy to wła­ściwej opieki wete­ry­na­ryjnej obrażen odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­kojnej sta­rości, ewen­tu­alnie euta­nazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby dzia­ła­jące w spo­rcie jeź­dzieckim do sta­łego pod­no­szenia swoje wiedzy oraz umie­jęt­ności doty­czą­cych wszel­kich aspektów współ­pracy z koniem.
VI. Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem swojej wiedzy na temat rajdów dłu­go­dy­stan­so­wych odsy­łamy na stronę www.endurance.pl i do naj­now­szej książki P. Ewy Szar­skiej „Konne rajdy dłu­go­dy­stan­sowe”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
Zatwier­dzono: Komisja SRK PZJ – . 04.2014r

29. czerwca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Tags: , , , , | Możliwość komentowania Zapraszamy na Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej została wyłączona