Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014

Towa­rzy­skie Zawody w Spor­to­wych Raj­dach Kon­nych Orga­ni­zo­wane przez 

Stajnie koni Hucul­skich J.D Cie­ślik pod patro­natem Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki   i Rekre­acji Konnej  Polan 

dnia 11 MAJA 2014 

 

STAJNIA HUCULSKA,

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „DĘBINA”  M.J CIEŚLIK

PROPOZYCJE

TOWARZYSKICH  ZAWODOW

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

 

         Infor­macje ogólne

 

Orga­ni­zator:                                        Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN

                                               Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

Termin:                                                11 maj 2014 

Miejsce zawodów:                             Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

                                                 Dopisać adres:

Biuro zawodów:                                 walordobrochna@tlen.pl  tel.609 411 557

 

wpłaty na konto:                              Jaro­sław Cie­ślik Sarbka 14 64 – 700 Czarnków

                                                               48 8951 0009 0000 4545 3000 0010 

 

Kie­rownik zawodów:                         ………………………tel ……………………………..

 

Komisja sędziowska:         – prze­wod­ni­czący Anna Bronka , 

Komi­sarz — Kukawska Szulen

                                                              

                                                              

Komisja wete­ry­na­ryjna:   Boro­wiński Michał  – prze­wod­ni­czący

                                                               ……………………………………

Lekarz wet. zawodów:                      Michał Borowinski,Maja Bogucka ‚Piotr Sta­cho­wiak ,

Lekarz medyczny zawodów            Ambu­lans ratow­nicy

 

Prze­pisy:     Zawody roz­gry­wane będą zgodnie z niniej­szymi pro­po­zy­cjami.

 

         Pro­gram zawodów

 

ODPRAWA TECHNICZNA: około godziny 11

start : 12.00

                nie­dziela 11 maja  2014 godz. 7.30   przę­gląd wete­ry­na­ryjny Stajnia Huculska, Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczna

                                                „Dębina” M.J Cie­ślik

 

PRZEGLĄD WETERYNARYJNY:

                nie­dziela 11 maja   2014 przy stajni,

                godzina prze­glądu zostanie podania na odprawie

 

UDZIAŁ W ZAWODACH prze­wi­dziany jest dla JEŹDŹCÓW — AMATORÓW.

                Jed­nakże dopuszcza się udział par (zawodnik i koń)

·  aktu­alnie star­tu­ją­cych w raj­dach w zawo­dach szczebla regio­nal­nego w klasie LL (do 10 – 19 km),

 

 

 ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU :

 

1. Kon­kurs dla koni, które ukoń­czyły lata i zawod­ników od 10 roku życia na kucach i od 12 roku życia na dużych koniach.

 

1.1. dystans 19 km.

1.2. tętno mak­sy­malne 64 ud./min;

1.3. czas przed­sta­wienia konia do badania na bramce wete­ry­na­ryjnej –20 minut

Ist­nieje dwu­krotna moż­li­wość wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną.

1.4. kon­kurs roz­gry­wany na normę czasu z pręd­ko­ścią 8– 10 km/h;

1.5. start  w gru­pach 2 – 3 oso­bo­wych;

1.6. czas prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety;

 

1.7.  punk­tacja

 

a) odwod­nienie konia:

1 – 2 sekundy (ocena A)      – 5 pkt;

3 – 4 sekundy (ocena B)      – 3 pkt;

5 i więcej sekund              – 0 pkt;

 

 

b) ruch:

bez zastrzeżeń (ocena A)  – 5 pkt;

nie­re­gu­larny (ocena B)      – 3 pkt;

kulawy                                  – eli­mi­nacja;

 

 

c) czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną:

· do            3 minut włącznie            - 5 pkt;

· powyżej  3 do 6 minut włącznie   - 3 pkt;

· powyżej 6 do  8 minut włącznie   - 1 pkt;

· powyżej 8 minut                              - 0 pkt;

 

 

d) prze­kro­czenie normy czasu w górę  powo­duje eli­mi­nacje konia i zawod­nika;

 

 

 

Wygrywa para, która uzyska naj­większą liczbę punktów. W przy­padku równej liczby punktów lepsze miejsce zaj­muje para, która ma krótszy czas wej­ścia na bramkę wet. Jeżeli oceny są dalej jed­na­kowe, to wygrywa para z wyż­szymi oce­nami za ruch.

 

                infor­macja o trasie 

 

                               . Warunki startu

Zawodnik

· musi być ubez­pie­czony od NNW na czas rajdu (można wykupić na odprawie tech­nicznej)

· musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w tych kon­kret­nych zawo­dach.

· musi posiadać doku­ment toż­sa­mości. Zawod­nicy nie­peł­no­letni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub                                                                  

  praw­nych opie­kunów na start w tych zawo­dach.

· w czasie rajdu zawod­nika obo­wią­zuje twarde nakrycie głowy zapi­nane pod brodą i buty z obcasem lub   

  strze­miona z noskiem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata!!( oraz uży­wanie innego przed­miotu jako bata).

 

 

Koń

- w raj­dzie mogą brać udział konie, które ukoń­czyły czwarty rok życia/48 miesięcy/.

- nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz kar­miące (do 9 m- ca po wyźre­bieniu)

- każdy koń musi posiadać doku­ment iden­ty­fi­ka­cyjny ( pasz­port PZHK lub PZJ )

- koń musi posiadać aktu­alne szcze­pienia przeciw grypie

- w przy­padku kula­wizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopusz­czony do rajdu.

- nie będą dopusz­czone do rajdu konie nie­spo­kojne, nie dające się zbadać leka­rzowi wet. oraz konie sta­no­wiące          

  zagro­żenie dla bez­pie­czeń­stwa ludzi i innych koni.

 

                               V. Sprawy orga­ni­za­cyjne

          Stajnie przy­go­to­wane od dnia 10 maja  2014 (sobota), od godz. 14.oo. Ist­nieje moż­li­wość wcze­śniej­szego przy­jazdu — po uprzednim uzgod­nieniu z orga­ni­za­torem pod nr  tel. 609 411 557.

          Ist­nieje moż­li­wość odpłat­nego (30zł/dzień) zare­zer­wo­wania miejsca dla konia (boks +  sciółka +siano)

          Opłata star­towa wynosi –80 zł na konto lub w dzień odprawy

          Wyży­wienie i noc­legi we wła­snym zakresie – rezer­wacja noc­legów w oko­licz­nych domach pod tel. . 609 411 557

          Zgło­szenia należy prze­syłać do dnia 1. 05. 2014 r. na adres biura zawodów. Konie zgło­szone po 12 maja br. mogą być przy­jęte przez orga­ni­za­torów w miarę wol­nych miejsc.

                              

                               VI. Inne infor­macje

          Zawodnik bierze cał­ko­witą odpo­wie­dzial­ność za zdrowie swoje i konia.

          Orga­ni­zator nie ponosi żadnej odpo­wie­dzial­ności w razie wypadków i zacho­rowań zawod­ników, luzaków i koni, jak rów­nież w przy­padku kra­dzieży, znisz­czeń, pożarów i innych zda­rzeń loso­wych pod­czas zawodów lub trans­portu.

          Orga­ni­zator zastrzega sobie w szcze­gól­nych przy­pad­kach prawo zmiany pro­gramu zawodów.

          Orga­ni­zator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pamiąt­kowe nagrody rze­czowe.

         Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem swojej wiedzy na temat rajdów dłu­go­dy­stan­so­wych odsy­łamy na stronę www.endurance.pli do naj­now­szej książki p. Ewy Szar­skiej „Konne rajdy dłu­go­dy­stan­sowe”.

 

                               VII. Sprawy wete­ry­na­ryjne

Szcze­pienia ochronne prze­ciwko grypie koni. Obo­wią­zuje nastę­pu­jący schemat szcze­pień:

a. szcze­pienie pod­sta­wowe:

- pierwsze szcze­pienie – w dniu roz­po­częcia szcze­pień

- drugie szcze­pienie – nie wcze­śniej niż 21-go dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od pierw­szego szcze­pienia.

b. szcze­pienie przy­po­mi­na­jące:

- co 6 mie­sięcy od ostat­niego szcze­pienia (jest dopusz­czalny 21 dniowy okres karencji);

- żadne szcze­pienie przy­po­mi­na­jące nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawody.

 

                               VIII. Zakoń­czenie zawodów i roz­danie nagród –

         nie­dziela 11. 05. 2014 r, około godz. 18.00 (stroje galowe)

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM nowyyy wstaw pzj 

                I. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­towań konia do startu w zawo­dach, dobro konia musi stać

ponad wszel­kimi innymi wyma­ga­niami. Dotyczy to stałej opieki, metod tre­ningu, sta­ran­nego obrządku, kucia i trans­portu.

          Konie i jeźdźcy muszą być wytre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo­dach.

Odnosi się to także do poda­wania leków i środków medycz­nych, zabiegów chi­rur­gicz­nych zagra­ża­ją­cych dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przy­padków nad­uży­wania pomocy.

           III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwró­cenia szcze­gólnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię pod­łoża, pogodę, warunki sta­jenne, kon­dycję koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas podróży powrotnej z zawodów.

          Należy dołożyć wszel­kich starań, aby zapewnić koniom sta­ranną opiekę po zakoń­czeniu zawodów, a także huma­ni­tarne trak­to­wanie po zakoń­czeniu kariery spor­towej. Dotyczy to wła­ściwej opieki wete­ry­na­ryjnej obrażeń odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­kojnej sta­rości, ewen­tu­alnie euta­nazji.

          Zachęca się wszystkie osoby dzia­ła­jące w spo­rcie jeź­dzieckim do sta­łego pod­no­szenia swojej wiedzy oraz umie­jęt­ności doty­czą­cych wszel­kich aspektów współ­pracy z koniem.

 

13. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014 została wyłączona