Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

 


Zapra­szamy na X Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich

 

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN i Związek Hodowców Koni Wiel­ko­pol­skich

 

ser­decznie zapra­szają wszyst­kich Hodowców i Miło­śników koni hucul­skich do wzięcia udziału w

 

X Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­nacie Koni Hucul­skich €“ 22.08.2015 oraz w

 

Nad­war­ciań­skim Raj­dzie Konnym Ziemi Średz­kiej “   23.08.2015.

 

TERMIN CZEMPIONATU: 22 sier­pień 2015 /sobota/
Miejsce: STAJNIA SADYBA BOGUSZYNEK 9 gm. Nowe Miasto nad Wartą
Rodzaj zawodów: próba dziel­ności i ścieżka eli­mi­na­cyjna do kra­jo­wego czem­pio­natu

 

Komisja Sędziowska:
Prze­wod­ni­czący: Andrzej Goraus
Człon­kowie: Pau­lina Peckiel €“ PZHK War­szawa, Miro­sław Konar­czak – ZHK Wlkp.
Gospo­darz toru: Andrzej Goraus
Obsługa tech­niczno-infor­ma­tyczna: Robert Baliński – ZHK Wlkp.
Obsługa wete­ry­na­ryjna: lek. wet. Jerzy Byliński
Lekarz zawodów: lek. med. Mał­go­rzata Gład­kowska
Zabez­pie­czenie med.: Karetka pogo­towia,
Zgło­szenie koni na zawody pro­simy prze­syłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 17 sierpnia 2015..

 

 

 

CZEMPIONAT HUCULSKI (sobota)“ 120 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ“(niedziela) 80 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem !
CZEMPIONATRAJD razem 200 zł

 

Boks 1 – 2 koni  140 zł płatne wyłącznie prze­lewem !

 

 For­mu­larz zgło­sze­niowy do pobrania na stronie www.stowarzyszenie-polan.eu

 

Wpłata na konto orga­ni­za­tora, nr konta:. 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001

 

UWAGA! ! ! Zgło­szenie ważne po uisz­czeniu opłaty wpi­sowej na podany nr konta w ter­minie do dnia 17.08.2015.
Proszę zabrać ze sobą potwier­dzenie wpłaty!

 

W przy­padku rezy­gnacji z udziału w zawo­dach wpłaty nie pod­le­gają zwro­towi.

 

Zawody odbywać będą się na terenie piasz­czysto tra­wia­stym o pow.10 ha pofał­do­wanym.

 

Konie bio­rące udział w zawo­dach będą pod­dane oglę­dzinom lek. wet., wyma­gane szcze­pienia ochronne zgodne z prze­pi­sami PZJ.

 

Warunki dla koni: boksy dla klaczy i ogierów.

 

Orga­ni­zator ubez­piecza zawody od NW, wyma­gane ubez­pie­czenie jeźdźca na dzień zawodów.

 

Orga­ni­zator zapewnia nagrody za udział w czem­pio­nacie: flo, oko­licz­no­ściowe, dyplomy, sta­tu­etki, puchary.

 

PROGRAM CZEMPIONATU :

 

  • 08.00 odprawa tech­niczna
  • 09 – 11.00 ocena koni
  • 12.00 odprawa tech­niczna przed próbą dziel­ności
  • 14.30 odprawa tech­niczna do ścieżki i eli­mi­nacji
  • około 16.30 ogło­szenie wyników, deko­racja uczest­ników zawodów

 

Kon­takt z Orga­ni­za­torem i adres:
Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN
63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą, Bogu­szynek 9, Tel: 612875114
KRS: 0000445374, NIP: 7861698773
Nr konta: 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
www.stowarzyszenie-polan.eu

 

Orga­ni­zator nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów.

 

Zakwa­te­ro­wanie i wyży­wienie:
Hotel „Fol­wark Konny Her­manów”
Her­manów 1, 63 – 040 Nowe Miasto Nad Warta
tel. 61 287 30 15  http://www.hermanow.pl/

 

Kem­ping „MAŁE MIASTO
Bogu­szyn, ul. Sło­neczna 13a 63 – 041, Nowe Miasto Nad Warta
telefon: 723 306 597   http://www.male-miasto.eu

 

 

08. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich została wyłączona