ZAPROSZENIE na Kurs „Jeździectwo Naturalne“

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych

na Kurs „Jeź­dziectwo Natu­ralne bez Tajemnic”
Rela­tions Level 2 –Sza­cunek orga­ni­zo­wany przy współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN

DSC_0704DSC_0694

który odbę­dzie się w dniach 4 – 6 paź­dzier­nika 2013r
w Stad­ninie Koni „FIORD“ Mło­dzi­kowo, 63 – 023 Sulę­cinek, woj. wiel­ko­pol­skie.
Kurs zapla­no­wany jest na 3 dni po 7 godzin z 1 godzinną przerwą.
Zajęcia odby­wają się od piątku godz. 9 do nie­dzieli godz.17.
Wykłady teo­re­tyczne odbywać się będą w sali klu­bowej a zajęcia z końmi rano i
po połu­dniu na ujeż­dżalni lub hali oraz okól­niku.
Pro­gram Level 2 Rela­tions jest drugim z poziomów poświę­conym rela­cjom koń/jeździec sku­pionym na tre­ningu zwią­zanym z budo­wa­niem sza­cunku u szko­lo­nego konia.

Więcej infor­macji na www.jnbt.pl w zakładce szko­lenia — L1 Mło­dzi­kowo, Wlkp.

DSC_0978 DSC_1006 DSC_0684

L2 obej­muje wykłady z teorii jeź­dziectwa natu­ral­nego wraz z pro­jek­cjami mul­ti­me­dial­nymi oraz prak­tykę z ziemi i siodła pod­no­szącą sza­cunek szko­lo­nego konia do jeźdźca. Pro­gram oparty jest o naj­nowsze osią­gnięcia doty­czące beha­wio­ryzmu oraz tre­ningu natu­ral­nego łącząc nurty kilku naj­więk­szych szkół jeź­dziectwa natu­ral­nego z uwzględ­nie­niem realiów jeź­dziectwa pol­skiego. Daje on pod­stawy teo­re­tyczne i prak­tyczne zasto­so­wania metod natu­ral­nych w tre­ningu koni w dowolnej dys­cy­plinie jak skoki, wkkw, ujeż­dżenie, powo­żenie, west czy rekre­acja zmie­niając zasad­niczo relacje koń/jeździec.

 

05. czerwca 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE na Kurs „Jeździectwo Naturalne“ została wyłączona