Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC

WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC
Termin:19 – 20.10.2013
Loka­li­zacja: SO ŁĄCK, MAZOWSZE, 7km od Płocka,http://www.solack.pl/
Pro­gram szkoleń JNBT roz­winął się w tempie jakiego sami się nie spo­dzie­wa­liśmy. Sta­no­wimy już zna­czącą spo­łecz­ność jeź­dziecką.
Są wśród nas ludzie cie­kawi i wyjąt­kowi. W tym całe mnó­stwo osób pro­fe­sjo­nalnie zwią­za­nych z końmi. Ale oprócz takich wyda­rzeń jak Myśląc o Koniu czy obozy JNBT nie mie­liśmy okazji poznać się wszyscy nawzajem. Pro­po­nu­jemy zatem spo­tkanie stu­dentów i miło­śników JNBT i ich gości w paź­dzier­ni­kowy weekend w oka­załym ośrodku Stada Ogierów w Łącku. W tym roku zaczę­liśmy tam szko­lenia i przy­chyl­ność władz  ośrodka , ciepła atmos­fera oraz nie­zwykła infra­struktur a którą posta­wiono do naszej dys­po­zycji daje szansę na spę­dzenie
cie­ka­wego i edu­ka­cyj­nego week­endu pod para­solem JNBT. To tu w końcu Sko­rupko pły­wała w negliżu a Woło­dy­jowski szer­mował z Bohunem
więc nudno raczej nie będzie…
Mamy do dys­po­zycji: stajnie do 100 koni, halę, maneże, okólnik, park, hotelik i dworek nad jeziorem, sale do kon­sul­tacji i wykładów, plac  namio­towo-cam­pin­gowy, oko­liczne tanie agro­tu­ry­styki, cate­ring.
W pro­gramie tego 2 dnio­wego spo­tkania zna jdziecie:
- kli­nika Joe Turner zwy­cięzcy Myśląc o Koniu „Roz­wiązuj pro­blemy w tre­ningu i zostań jeźdźcem zaawan­so­wanym
- „Hor­se­man­ship not For­ce­man­ship” (moż­liwy udział jako uczestnik ze swoim  koniem)
- kli­nika Andrzej Maka­ce­wicz – „Relacje to klucz do jeź­dziec­kich marzeń- co chcesz aby twój koń dla ciebie zrobił” (możecie brać udział jako uczestnik ze swoim koniem)
- aukcje koni do sprze­daży zwią­za­nych z JNBT (z hodowli i od wła­ści­cieli cer­ty­fi­ko­wa­nych JNBT)
- pokazy i zabawy stu­dentów i naszych fanów,
- park habi­tu­acyjny czyli „Strachy na lachy” – sprawdź na co jeszcze nie odczu­liłeś swo­jego konia
- tre­ning zała­dunku do przy­czepy czyli „Nie taki diabeł straszny”
- paso­wanie wędzideł
- nie lonżuj na poje­dyn­czej lonży – spróbuj jak łatwa jest wła­ściwa praca na lon­żach
- kon­sul­tacje wete­ry­na­ryjne, hodow­lane i tre­nin­gowe – „Od Źre­baka do wierz­chowca”
- loty balonem „Spójrz na konie z innej per­spek­tywy”
- pre­zen­tacje ośrodków, stajni, tre­nerów zwią­za­nych z nurtem JNBT
- sto­iska
- znaj­dziecie siodła nowe i uży­wane oraz inny sprzęt,
- Sier­ściu­chowy Targ (można przy­wieźć wszystko co chcecie i wystawić na sprzedaż)
- no i wspólny sobotni zrzut­kowy grill i wie­czorek z ogni­skiem nad jeziorem przed Białym Dom­kiem
Koszt udziału:
Stu­denci JNBT z cer­ty­fi­katem 20 zł./dzień (przy zapro­szeniu dwóch gości, opłata stu­denta 10 zł/dzień)
Goście 40 zł/dzień
Dzieci do lat 14 gratis
Uczestnik z koniem klinik J.Turner lub A.Makacewicz — 80 zł/udział
Noc­legi na terenie ośrodka 40 zł/dzień oraz oko­liczne agro­tu­ry­styki od 30 zł/doba
Cam­ping 10 zł za pobyt namiot/przyczepa
Box ze ście­le­niem i owsem 20 zł/doba
Wysta­wienie konia na aukcję 20 zł (pre­zen­tacja konia własna a druki do opisu konia w biurze JNBT, www.jnbt.pl )
Udział konia w dowol­nych tre­nin­gach 20 zł (park, przy­czepa, lon­żo­wanie, kon­sul­tacje, paso­wanie wędzidła)
Impreza wie czorna grill 15 zł (alkohol we wła­snym zakresie).

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC została wyłączona